Zatrudniając telepracownika, pracodawca będzie zobowiązany do dostarczenia sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, ubezpieczenia sprzętu, pokrywania kosztów związanych z instalacją i serwisem tego sprzętu oraz zapewnienie pomocy technicznej. Pracodawca może także zawrzeć z telepracownikiem odrębną umowę dotycząca wykorzystania do pracy sprzętu pracownika.

Jeżeli telepracownik wykonuje pracę w swoim domu, pracodawca jest zwolniony z obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, dotyczących wymagań co do obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy oraz obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. Pozostałe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają wyłączeniu w stosunku do telepracownika i powinny być stosowane.

Pracodawca powinien zadbać o to, aby telepracownik nie był traktowany mniej korzystnie od pozostałych pracowników w zakresie warunków zatrudnienia, awansu, szkoleń itp. Telepracownik powinien mieć zapewnioną możliwość przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktowania się z innymi pracownikami, czy wreszcie korzystania z zakładowych obiektów socjalnych.

Niezależnie od faktu, że pracownik nie musi przychodzić do biura, jeżeli jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, ma obowiązek w godzinach określonych w umowie o pracę wykonywać swoje zadania. Przysługują mu takie same przerwy wliczane do czasu pracy, jak pracownikom wykonującym pracę w zakładzie pracy. Powinien także potwierdzać obecność pracy w umówionej z pracodawcą formie. Tak więc dopóki umowa telepracy nie zostanie powiązana z system zadaniowego czasu pracy, pracownica nie będzie mogła dowolnie planować czasu wykonywania pracy, uzależniając to np. od konieczności zajmowania się dzieckiem, wizyt u lekarza itp. Opuszczając stanowisko pracy w swoim domu, powinna poinformować pracodawcę i usprawiedliwić nieobecność w przyjęty sposób.

Telepracownik, choć może przez długi czas nie oglądać szefa, wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy. W Rozdziale dotyczącym telepracy w art. 6714 k.p. zostało uregulowane zagadnienie kontroli pracy telepracownika. Kontrola taka nie może jednak naruszać prywatności pracownika i jego rodziny.

Ustawodawca przewidział także możliwość rezygnacji z telepracy i powrotu do poprzednich warunków wykonywania pracy. Dotyczy to pracowników, których stosunek pracy został przekształcony w telepracę. Z wnioskiem o przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy może wystąpić zarówno pracodawca, jak i telepracownik. Wniosek będzie wiążący dla drugiej strony, o ile został złożony przed upływem trzech miesięcy od podjęcia pracy w formie telepracy. W ustalonym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku, telepracownikowi powinny zostać przywrócone poprzednie warunki zatrudnienia.

W przypadku pracownicy, której dotyczy pytanie, powrót do poprzednich warunków pracy po trzech latach od porodu będzie mógł nastąpić na podstawie porozumienia stron.

RENATA SOBOLEWSKA

partner w Kancelarii Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 6714 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).