Wymiar płatnego urlopu naukowego jest prawidłowy. Ustawa o szkolnictwie wyższym stanowi, że nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Celem urlopu jest pogłębienie działalności naukowej, w tym przygotowanie oraz obrona prac (np. habilitacyjnych, doktorskich). Jest to specyficzny rodzaj urlopu, którego nie przewiduje kodeks pracy, tylko przepisy szczególne i akty wewnętrzne pracodawcy.

Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych. Ustawa o szkolnictwie wyższym swoim zakresem przedmiotowym obejmuje zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły wyższe. Jak widać status szkoły nie ma znaczenia, jednakże co do zasady ustawy nie stosuje się do szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe.

Ustawa przewiduje udzielanie urlopu odpłatnego w następującym wymiarze. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia na uczelni, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych w wymiarze do roku. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę habilitacyjną może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym sześciu miesięcy. Ponadto wspominany już nauczyciel przygotowujący rozprawę doktorską ma prawo do odpłatnego urlopu w wymiarze do trzech miesięcy.

Pracownik korzystający z płatnego urlopu naukowego nie może w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa senat lub organ wskazany w statucie. Ustawa o szkolnictwie wyższym nie limituje natomiast długości urlopów bezpłatnych.

SYLWIA GORTYŃSKA

ekspert z Poradnika Gazety Prawnej

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 134 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).