Rolnicy, którzy zamierzają przekazać swoje gospodarstwa rolne, będą mogli składać wnioski o przyznanie unijnej renty strukturalnej.
Rolnicy ubezpieczeni w KRUS już powinni gromadzić dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie unijnej renty strukturalnej. Od 30 czerwca wszystkie biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski o przyznanie takiego świadczenia.
Zasady przyjmowania wniosków określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 109, poz. 750 z późn. zm.).
Prawo unijnej renty mają wyłącznie rolnicy, którzy przed złożeniem wniosku o świadczenie prowadzili nieprzerwanie gospodarstwo rolne przez co najmniej dziesięć lat i przez co najmniej pięć lat byli ubezpieczeni w KRUS. Osoby takie w dniu złożenia dokumentów nadal muszą być ubezpieczone w KRUS oraz nie mogą zalegać z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który ukończył 55 lat, ale nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Ponadto musi przekazać grunty rolne swojemu następcy lub innej osobie na powiększenie gospodarstwa rolnego. Ubiegający się o rentę strukturalną musi być wpisany do ewidencji gospodarstw rolnych prowadzonej przez ARiMR.
Wnioski będą przyjmowane do czasu podania przez agencję informacji, że liczba 7,2 tys. złożonych wniosków o przyznanie renty została przekroczona o 5 proc.