Potrącenia rat pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej należą do potrąceń dobrowolnych i ich warunkiem jest pisemna zgoda pracownika. Odmowa wyrażenia przez pracownika zgody na potrącenie z wynagrodzenia za pracę spornej co do zasady i wysokości wierzytelności pracodawcy nie jest sprzeczna z art. 8 k.p. Nie stosuje się art. 498 k.c., zgodnie z którym gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli podmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innych organem państwowym. Oznacza to, że kiedy pracodawca i pracownik są względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami, pracodawca nie może potrącić swojej wierzytelności z wierzytelności pracownika bez jego zgody wyrażonej na piśmie (wyrok SN z 14 października 1997 r., I PKN 319/97, OSNAPiUS 1998/15/450).

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 8 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Art. 60 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).