W latach 2001-2007 odsetek takich bezrobotnych rósł z 61 do 71 proc.; dopiero w tym roku odnotowano spadek o 6 punktów procentowych - podaje CBOS.

Z badań wynika, że niemal dwie trzecie bezrobotnych (65 proc., spadek w ciągu roku o 6 punktów procentowych) pozostaje bez pracy ponad dwanaście miesięcy, w tym 6 proc. nie ma zatrudnienia od ponad roku do dwóch lat. 22 proc. (spadek o 3 punkty proc.) - pozostaje bez pracy od ponad dwóch do pięciu lat, a 36 proc. (spadek o 3 punkty proc.) jest bez pracy dłużej niż pięć lat.

Jak podaje CBOS, krótkotrwale bezrobotni, którzy są bez pracy najwyżej rok, stanowią ponad jedną trzecią wszystkich bezrobotnych (35 proc., o 6 punktów proc. więcej niż przed rokiem).

W ocenie CBOS, mimo tych pozytywnych zmian, polskie bezrobocie nadal ma charakter bezrobocia długoterminowego.

Prawie jedna ósma bezrobotnych (12 proc.) w ogóle nie zgłosiła się w ostatnich pięciu latach do urzędu pracy

Według CBOS wśród bezrobotnych długoterminowych odnotowujemy większą niż wśród krótkoterminowych przewagę kobiet nad mężczyznami (63 proc. kobiet i 37 proc. mężczyzn wobec 58 proc. i 42 proc).

Dłużej pozostający bez pracy to też osoby starsze (w wieku 35 lat i więcej jest 65 proc. z nich, a wśród krótkoterminowych - 37 proc.) i gorzej wykształcone (wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe ma 71 proc. długoterminowych oraz 47 proc. krótkoterminowych).

Ponadto - jak podkreśla CBOS - wśród długoterminowych bezrobotnych jest znacznie więcej osób zajmujących się domem (12 proc. wobec 3 proc.). Mają oni też znacznie gorszą sytuację finansową (miesięczne dochody w rodzinie nie przekraczają 300 zł u 24 proc. bezrobotnych długoterminowych i u 11 proc. krótkoterminowych). Częściej są mieszkańcami miast co najmniej średniej wielkości (51 proc. wobec 33 proc.).

Z deklaracji bezrobotnych wynika, że - podobnie jak przed rokiem - większość z nich (67 proc.) jest zarejestrowana w urzędzie pracy, jednak co trzeci (33 proc.) nie skorzystał z tej możliwości.

Z badań CBOS wynika, że obecnie rejestracją objętych jest niemal tyle samo bezrobotnych długoterminowych, co krótkoterminowych (68 proc. wobec 65 proc.), a jeszcze przed rokiem długoterminowi byli znacznie częściej zarejestrowani.

Ponadto prawie jedna ósma bezrobotnych (12 proc.) w ogóle nie zgłosiła się w ostatnich pięciu latach do urzędu pracy. Niemal połowa (47 proc.) zarejestrowała się tylko raz, prawie jedna czwarta (23 proc.) - dwa razy, jedna dziewiąta (11 proc.) - trzy razy, a nieliczni (4 proc.) rejestrowali się częściej.

Większość bezrobotnych jest skłonna rozpocząć pracę niemal natychmiast

Według CBOS zdecydowana większość bezrobotnych (72 proc.) pragnie zmienić swoją sytuację i poszukuje zatrudnienia, ale ponad jedna czwarta (28 proc.) nie podejmuje działań w tym kierunku. Obecnie bezrobotni długoterminowi równie często jak krótkoterminowi podejmują wysiłek znalezienia pracy (72 proc. wobec 71 proc.).

Większość bezrobotnych (60 proc., spadek w ciągu roku o 9 punktów proc.) jest skłonna rozpocząć pracę niemal natychmiast, jednak co trzeci (33 proc., wzrost o 4 punkty proc.) nie wyraża takiej chęci.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 11-14 kwietnia tego roku na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.