Zgodnie z art. 15111 par. 2 k.p., jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego za pracę w niedzielę w okresie sześciu dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 par. 1 pkt 1 k.p. za każdą godzinę pracy w niedzielę, tj. w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Taki sam dodatek przysługuje pracownikowi w zamian za pracę w święto, jeśli wykorzystanie dnia wolnego od pracy nie jest możliwe w ciągu okresu rozliczeniowego.

W praktyce i w doktrynie prawa pracy powstają wątpliwości co tego, czy za pracę w niedziele i święta, za które nie udzielono dnia wolnego, i która stanowi pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy, pracownik powinien otrzymać jeden dodatek z tytułu pracy w niedzielę i w święto na podstawie art. 15111 par. 2 i par. 3 k.p. czy też - oprócz tego dodatku - dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, o którym mowa w art. 1511 par. 2 k.p. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r., II PZP 11/05, pracownikowi przysługuje w tej sytuacji tylko jeden dodatek przewidziany w art. 15111 par. 2 lub par. 3 k.p. Uchwała ta spotkała się jednak z licznymi głosami krytyki. Przeciwnicy poglądu wyrażonego w uchwale podkreślają, że dodatek przewidziany w art. 1511 par. 2 k.p. jest całkowicie odrębny i niezależny od dodatku przewidzianego w art. 15111 par. 2 i par. 3 k.p. i w związku z tym pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę lub w święto, za którą nie udzielono mu dnia wolnego, należą się dwa dodatki.

Jeśli pracownik pracował w niedzielę lub w święto z przekroczeniem normy dobowej, to powinien on otrzymać wraz z wynagrodzeniem za pracę w tych godzinach dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50 lub 100 proc. w zależności od tego, czy była to niedziela lub święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy