Niewydanie świadectwa pracy w terminie jest jedną z podstaw do żądania przez pracownika odszkodowania od pracodawcy. Drugą jest wydanie świadectwa o niewłaściwej treści. Świadectwo pracy jest wydane po terminie, o ile nie zostanie wydane niezwłocznie, jak mówi kodeks pracy, czyli w dniu, kiedy następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Warunkiem podstawowym powstania po stronie pracownika możliwości żądania odszkodowania jest powstanie szkody. Szkoda ta musi pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z naruszeniem przez pracodawcę obowiązku wydania w terminie prawidłowego świadectwa pracy. Polegać ona będzie na utracie zarobków wskutek niemożności podjęcia nowej pracy w związku z brakiem świadectwa pracy.

Aby uzyskać odszkodowanie związane z niemożnością podjęcia nowej pracy, pracownik musi udowodnić przed sądem, iż poszukiwał pracy, ale nie został zatrudniony z powodu braku świadectwa pracy bądź tego, że miało ono nieprawidłową treść. Możliwe jest zatem, że szkoda po stronie pracownika powstanie nawet wtedy, gdy pracodawca spóźni się z wydaniem świadectwa pracy nawet o jeden dzień, jeżeli brak świadectwa pracy tego dnia uniemożliwił pracownikowi zatrudnienie na przykład poprzez niedopuszczenie go do udziału w konkursie na wybrane przez niego stanowisko.

Należy wiedzieć, że odszkodowanie za wydanie świadectwa pracy z opóźnieniem lub świadectwa nieprawidłowego przysługuje niezależnie od przyznanego pracownikowi odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania przez zakład pracy umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 56 i 58 k.p.).

RAFAŁ KRAWCZYK

Sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 99 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późń. zm.).