Osoba samotnie wychowująca dziecko w Irlandii ma prawo do dodatku na rodzinę wypłacanego nawet do 22 roku życia potomstwa.
Dodatek na rodzinę niepełną (One-Parent Family Payment) jest świadczeniem dla kobiety lub mężczyzny samotnie wychowujących dziecko, którzy nie otrzymują wsparcia ze strony drugiego rodzica. Prawo do tego świadczenia mają osoby stanu wolnego, owdowiałe, osoby, których małżonek przebywa w więzieniu, rozwiedzione lub żyjące w separacji. Jego beneficjentem może też być osoba, której małżeństwo zostało anulowane lub która nie mieszka ze swoim małżonkiem.

Liczą się zarobki

Dodatek na wychowanie dziecka przyznawany jest osobie, która jest głównym opiekunem przynajmniej jednego dziecka, które z nim mieszka. Beneficjent nie może żyć w konkubinacie, a jego zarobki powinny wynosić do 400 euro tygodniowo. Istnieje też konieczność posiadania adresu stałego zamieszkania i uzyskania odpowiedniego wyniku oceny dochodów. Rodzic będący w separacji lub po rozwodzie może ubiegać się o dodatek dopiero po trzech miesiącach od zaistnienia tego faktu. Jego obowiązkiem jest podjęcie wcześniej próby uzyskania alimentów od małżonka.
Osoba stanu wolnego może być beneficjentem świadczenia jeżeli jest rodzicem dziecka, na które ma być przyznany dodatek. Innym warunkiem jest konieczność podjęcia wcześniejszej próby uzyskania alimentów od drugiego rodzica. Osoba, której małżonek przebywa w więzieniu, będzie zakwalifikowana jako beneficjent, jeśli jest to kara co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności lub pobyt w areszcie przez co najmniej sześć miesięcy bez orzeczenia wyroku skazującego.

Wysokość świadczenia

Dodatek składa się z części przeznaczonej dla opiekuna i dodatkowej kwoty na każde dziecko, które jest przez niego wychowywane. Kwota dodatku zależy od wysokości tygodniowych dochodów opiekuna dziecka. Przykładowo rodzic poniżej 66 roku życia wychowujący jedno dziecko, którego tygodniowy dochód brutto wynosi 122-125 euro (bez żadnych innych wpływów), będzie otrzymywać 80 euro dodatku na tydzień. Przy obliczaniu tej kwoty bierze się pod uwagę zarobki z wykonywanej pracy (zatrudnienie lub samozatrudnienie), alimenty, wartość własności innej niż własny dom, wartość inwestycji i oszczędności, wpływy gotówkowe.
Jeżeli beneficjent świadczenia korzysta z niego nieprzerwanie przez co najmniej 52 tygodnie, a jego tygodniowy dochód zacznie przekraczać 400 euro, przez kolejne sześć miesięcy będzie on otrzymywać jedynie połowę kwoty dodatku. Jest to tzw. płatność przejściowa, która może trwać do 26 tygodni. Osoba ubiegająca się o dodatek nie będzie natomiast zakwalifikowana, jeżeli jej dochód tygodniowy przekracza 400 euro. Dodatek dla rodziny niepełnej będzie wypłacany, dopóki beneficjent spełnia wszystkie warunki.
Beneficjent dodatku może również otrzymywać inne świadczenia, jak np. dodatek na paliwo (Fuel Allowance), dodatek do dochodu gospodarstwa domowego (Family Income Supplement - FIS), dodatek na czynsz lub spłatę hipoteki (Rent / Mortgage Interest Supplement).

Jakie formalności

Żeby uzyskać dodatek na rodzinę niepełną, należy wypełnić formularz OFP1 i wysłać go wraz z innymi potrzebnymi dokumentami do lokalnego biura opieki społecznej (Social Welfare Office). Osoba owdowiała powinna wypełnić tę formalność w ciągu trzech miesięcy od śmierci małżonka. Może też wybrać rentę dla osoby owdowiałej (Widow's / Widower's Contributory Pension) zamiast dodatku na niepełną rodzinę. W tym pierwszym przypadku należy wypełnić formularz WCP1. Wysokość renty obliczana jest na podstawie składki ubezpieczeniowej beneficjenta lub zmarłego małżonka.
Osoba stanu wolnego wychowująca dziecko powinna wypełnić i wysłać formularz OFP1 w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Osoba rozwiedziona lub będąca w separacji powinna natomiast spełnić tę formalność w ciągu sześciu miesięcy od daty separacji. Nie można jednak ubiegać się o dodatek wcześniej niż trzy miesiące po separacji. Osoba, której małżonek przebywa w więzieniu, może ubiegać się o dodatek od momentu, kiedy areszt trwa co najmniej sześć miesięcy (bez orzeczenia wyroku skazującego) lub kiedy rozpoczyna się kara więzienia nie krótsza niż sześć miesięcy.
DLA KOGO DODATEK
Dodatek dla niepełnej rodziny przyznawany jest głównemu opiekunowi dziecka. Dziecko powinno mieć mniej niż 18 lat. W przypadku gdy uczy się ono dziennie w pełnym wymiarze czasu górna granica wieku to 22 lata. Świadczenie będzie wtedy wypłacane do czasu zakończenia roku akademickiego, w którym dziecko osiąga ten wiek.
PRZYDATNE ADRESY