Okresy zatrudnienia nauczycieli przy ustalaniu prawa do ich wcześniejszej emerytury nie mogą być łączone.
ORZECZENIE
Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że par. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.) jest zgodny z konstytucją.
Stanowi, że do okresów pracy w szczególnych warunkach można zaliczyć okres pracy górniczej, na kolei, w żegludze powietrznej, w morskich portach, hutników, strażaków, żołnierzy zawodowych i policjantów.
Skargę konstytucyjną wniósł Stanisław P., który pracował przez niemal dziesięć lat na kolei (szczególne warunki) i przez dziewięć lat w szczególnym charakterze jako nauczyciel. ZUS odmówił mu prawa do wcześniejszej emerytury, argumentując, że nie przepracował 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
- Przepis dający prawo do zaliczania do okresu pracy w szczególnych warunkach okresów zatrudnienia w pewnych zawodach, a w innych nie, mimo że także one wymagają szczególnej sprawności fizycznej i psychicznej, jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości - przekonywał wczoraj Paweł Pleśniak, pełnomocnik skarżącego.
Trybunał Konstytucyjny nie podzielił jego zastrzeżeń.
Marek Mazurkiewicz, sędzia sprawozdawca, wskazał, że ustawodawca ma daleko posuniętą swobodę w kształtowaniu stosunków społecznych. Mógł więc dokonać podziału na prace w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze. Sędzia stwierdził też, że przepisy o wcześniejszej emeryturze są wyjątkiem od ogólnej zasady mówiącej o warunkach, jakie należy spełnić, żeby móc przejść na emeryturę. Tego typu przepisów, jego zdaniem, nie wolno interpretować rozszerzająco.
Sygn. akt SK 9/07