Tak

Osoba, która mając ustalone prawo do emerytury prowadzi działalność gospodarczą, z działalności podlega dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Natomiast obowiązkowo podlega z działalności ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne (z tytułu prowadzenia działalności) zwolniona jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której świadczenie emerytalne nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2007 - 936 zł), w przypadku gdy osoba ta:

  •  uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury (298,73 zł) lub
  •  opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Jeżeli będą spełnione powyższe warunki z działalności, będzie pan zwolniony z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Powinien pan złożyć formularz ZUS ZFA i zgłosić się jako płatnik składek oraz formularz ZZA, na którym zgłosi się pan z działalności do ubezpieczenia zdrowotnego. Z uwagi na spełnianie warunków do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej w składanej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w pole podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne powinien pan wpisać kwotę 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za październik minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 2109,46 zł), a w pole kwota składki 0,00.

Deklarację rozliczeniową ZUS DRA powinien pan złożyć za październik, w terminie do 10 listopada, a za kolejne miesiące prowadzenia działalności będzie pan zwolniony z obowiązku jej składania. Osoba prowadząca działalność, która wykonuje samodzielnie, jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, jeżeli nic nie ulega zmianie w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc obowiązuje także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą przeciętnego wynagrodzenia.

MARCIN LIPIŃSKI

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 9 ust. 5, 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

■  Art. 82 ust. 8 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).