Minister pracy i polityki społecznej przeznaczy ze swojej rezerwy 90 mln zł dla powiatów na aktywizację zawodową starszych osób.

- Chcemy dać powiatom dodatkowe możliwości przekwalifikowania lub zatrudnienia bezrobotnym, którym bardzo trudno znaleźć pracę - mówi Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Pieniądze z rezerwy zostaną przeznaczone dla bezrobotnych, którzy chcą się dokształcić czy przekwalifikować.

- Chcemy także pomagać w założeniu własnej działalności gospodarczej i refundować pracodawcy koszty zatrudnienia bezrobotnego - mówi Czesława Ostrowska.

Aby skorzystać z pomocy powiatowe urzędy pracy programy aktywizacji muszą dostarczyć do departamentu rynku pracy w MPiPS do 30 czerwca tego roku. Projekty nie mogą trwać dłużej niż do końca tego roku. Procedura ubiegania się o pieniądze obejmuje kilka etapów. Powiatowe urzędy pracy przygotowują projekty, które następnie trafią do wojewódzkiego urzędu pracy. Ten je zweryfikuje, oceniając, na ile ich wdrożenie przyczyni się do spadku bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Na podstawie dokonanej oceny wojewódzki urząd pracy będzie rekomendował do realizacji te projekty, które uzyskały najwyższą punktację. Następnie sporządzi ich ranking i przedłoży do marszałka województwa wnioski wraz z przyznaną oceną i uzasadnieniem. O pieniądze do resortu pracy wystąpi marszałek województwa.

- PUP będą musiały rozliczyć się z każdej wydanej złotówki. Muszą m.in. wskazać, ile osób udało im się przeszkolić lub zatrudnić - mówi Czesława Ostrowska.