Prezydent podpisał ustawę z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2008 r. wymiar czasu służby żołnierzy zawodowych będzie określony ich zadaniami służbowymi. Jednak ich wykonanie nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w tygodniu w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. Równocześnie żołnierzowi zawodowemu przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Zasady te nie będą obowiązywać w czasie zapobiegania skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej lub w czasie pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa.

Nowelizacja umożliwi też żołnierzom zawodowym podejmowanie pracy poza granicami państwa, w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych. Umowy będą zawierane między zainteresowanym a taką organizacją. Jednak wcześniej żołnierz musi otrzymać zgodę ministra obrony narodowej. Po jej otrzymaniu zostanie przeniesiony do rezerwy kadrowej, na okres pracy w tej organizacji, nie na dłużej jednak niż na pięć lat w trakcie całej zawodowej służby wojskowej. W czasie przebywania w rezerwie żołnierz nie będzie otrzymywał uposażenia i innych świadczeń z wojska.

Równocześnie ustawa nakłada na żołnierzy zawodowych obowiązek utrzymywania sprawności fizycznej. Raz w roku będzie ona sprawdzana specjalnym sprawdzianem. Sprawność będzie oceniana na podstawie ćwiczeń zróżnicowanych ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl