Występowałem w sprawie z adwokatem, domagając się zapłaty kwoty 60 tys. zł. Sąd wyrokiem zasądził na moją rzecz tę kwotę w całości, nie orzekł jednak o kosztach wynagrodzenia adwokackiego, które poniosłem, o co wyraźnie wnosiłem w pozwie. Czy mam szanse, aby sąd zasądził dla mnie te koszty?

Jeżeli strona występuje w sprawie z profesjonalnym pełnomocnikiem, przepisy wymagają, aby złożył on wniosek o zasądzenie kosztów procesu według zestawienia, które składa się w trakcie postępowania lub według norm przepisanych, czyli minimalnych stawek, których wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. Jeśli pełnomocnik lub strona nie złoży wniosku o zasądzenie kosztów, sąd ich nie zasądzi. Jeżeli natomiast wniosek taki był złożony, a sąd nie zamieścił w wyroku żadnego rozstrzygnięcia o kosztach procesu, jedyną możliwością usunięcia tego uchybienia jest złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku w tym zakresie. W takim wypadku nie jest dopuszczalne składanie zażalenia na koszty, ponieważ jako złożone od orzeczenia nieistniejącego zostałoby odrzucone. Wniosek o uzupełnienie wyroku złożyć należy w terminie 14 dni od jego ogłoszenia lub doręczenia z urzędu. Sąd może uzupełnić wyrok w zakresie kosztów postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli natomiast koszty zostały zasądzone w niższej niż żądana wysokości, należy złożyć zażalenie.

RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 351 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn.zm.).