Obecnie, po wejściu w życie nowej ustawy o służbie cywilnej fundusz wynagrodzeń w urzędach nie będzie już zależeć od liczby etatów ustalonych w ustawie budżetowej. Od niej zależała m.in. wysokość środków na wynagrodzenia. Nowa ustawa o służbie cywilnej znosi limit zatrudniania w urzędach. Dyrektorzy generalni urzędów nie będą już więc zgłaszać wyższego zapotrzebowania na etaty, niż faktycznie potrzebują. Otrzymają oni określoną kwotę na wynagrodzenia i będą mogli zdecydować, czy zatrudnić więcej osób za niższe wynagrodzenie, czy też zwolnić część osób, a pozostałym zaproponować podwyżkę.

Jakie płace w urzędzie

Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku specjalnego oraz dodatku za wieloletnią pracę (dodatku stażowego). Pensja urzędnika mianowanego rozszerzona jest o dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

Wysokość wygrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej, a więc zarówno pracowników, jak i urzędników służby cywilnej ustalana jest w oparciu o podane w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 16 stycznia 2007 r. mnożniki i tzw. kwotę bazową określaną co roku w ustawie budżetowej. W tym roku kwota bazowa wynosi 1873,84 zł brutto.

Mnożniki służące do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej ustalone zostały widełkowo odrębnie dla każdej z pięciu grup stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia. Dyrektor generalny urzędu, w granicach widełek płacowych dla określonego stanowiska, określa mnożnik w umowie o pracę zawieranej z członkiem korpusu służby cywilnej. I to przesądza o tym, na jaką pensję może on liczyć. Przykładowo, jeśli dyrektor przyzna starszemu specjaliście tzw. mnożnik 1,5, jego pensja wynosić będzie 2810 zł brutto, choć teoretycznie, zgodnie z rozporządzeniem wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku może wahać się od 978 zł do ponad 8 tys. zł brutto. Średnie wynagrodzenie w administracji rządowej wynosi 4,2 tys. zł brutto.

Dodatki do wynagrodzenia

Każdemu członkowi korpusu służby cywilnej przysługuje też dodatek specjalny wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań. W ubiegłym roku wyniósł on średnio na jednego pracownika 87,83 zł brutto. Poza tym zarówno pracownicy, jak i urzędnicy sc mają prawo do dodatku za wieloletnią pracę. Prawo do takiego dodatku w wysokości 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nabywa się po pięciu latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Jest on wypłacany wraz z wynagrodzeniem zasadniczym.

Dodatek za wysługę lat przysługuje członkowi korpusu służby cywilnej za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które członek korpusu służby cywilnej otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.