O pracę w administracji rządowej może ubiegać się każdy, kto spełnia wymogi określone w ustawie o służbie cywilnej oraz wymagania dotyczące stanowiska wskazanego w ogłoszeniu o naborze.

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz posiada wymagane kwalifikacje na określone stanowisko. O pracę na niektórych stanowiskach w administracji państwowej mogą też ubiegać się cudzoziemcy. Dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą szefa służby cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa. Osoba taka musi wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu premiera.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.