Członek spółdzielni będzie mógł być zatrudniony na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia.

ZMIANA PRAWA

Spółdzielnie socjalne są obecnie zakładane głównie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. w celu ich zawodowej aktywizacji. Członkami spółdzielni mogą być też inne osoby, ale mogą stanowić jedynie 20 proc. ogółu wszystkich członków. Zwiększenie tego progu do 50 proc. zakłada komisyjny projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Jest już po pierwszym czytaniu i został ponownie skierowany do komisji.
- To dobra zmiana, ponieważ osoby bezrobotne czy powracające do życia społecznego po leczeniu odwykowym często nie wiedzą, jak prawidłowo zakładać i prowadzić spółdzielnię - mówi Dariusz Węgierski, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej.
Prawo do zakładania spółdzielni zyskają tez organizacje pozarządowe i samorządy, pod warunkiem że zatrudnią w niej co najmniej pięć osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- To zabezpieczenie nie pozwoli na utratę podstawowego sensu tworzenia spółdzielni, jakim jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem - uważa Przemysław Piechocki, prezes Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Nowelizacja zakłada też, że członkowie spółdzielni będą mogli być zatrudnieni nie tylko w formie spółdzielczej umowy o pracę, ale także na podstawie innych umów.
- Jest to ważne, zwłaszcza gdy spółdzielnia rozpoczyna działalność lub musi zatrudnić osobę do wykonania tylko jednej czynności. Ponadto praca niektórych spółdzielni ma charakter sezonowy - mówi Przemysław Piechocki.
Starosta będzie mógł członkom spółdzielni opłacać z Funduszu Pracy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. Będzie to mógł robić przez dwa lata od podstawy, jaką stanowić będzie wynagrodzenie członka spółdzielni. Natomiast przez kolejny rok od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
- Taka refundacja ma mieć charakter fakultatywny i będzie zależeć od tego, czy starosta będzie miał wystarczająco dużo środków w FP - mówi Przemysław Piechocki.
Ustawa przewiduje też wsparcie z budżetu lub samorządu spółdzielni socjalnej w formie dotacji, pożyczki, doradztwa finansowego lub prawnego.