• Ustawa zdrowotna podpisana. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. W noweli zawarte są m.in. przepisy antykorupcyjne dotyczące lekarzy i aptekarzy. Zgodnie z nimi, pod groźbą odpowiedzialności karnej nie mogą oni przyjmować korzyści majątkowych w zamian za osiągnięcie określonej wysokości sprzedaży leków refundowanych. Nowe przepisy mają też dać NFZ możliwość żądania od apteki informacji o treści umowy z hurtowniami farmaceutycznymi na zakupy leków i wyrobów medycznych.
  • Demonstracja w stolicy odroczona. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych zawiesiły manifestację zaplanowaną 21 września w Warszawie. Powodem jest samorozwiązanie Sejmu. Związkowcy chcieli w ten sposób m.in. żądać rozwiązania problemu wcześniejszych emerytur i zagwarantowania w budżecie państwa na 2008 rok kwot umożliwiających wyższy wzrost płac w sferze budżetowej (w tym w edukacji i ochronie zdrowia). Mieli się również domagać m.in. zwiększenia płac minimalnych do wysokości 50 proc. średniego wynagrodzenia.
Więcej www.opzz.org.pl
■ Zawieszenie prac nad umowĄ spoŁecznĄ. Organizacje pracodawców reprezentowane w Komisji Trójstronnej podpisały wspólne stanowisko o zawieszeniu udziału w pracach nad umową społeczną do czasu podjęcia wspólnej deklaracji rządu i wszystkich organizacji reprezentowanych w Komisji o woli wznowienia rozmów. - Wiele decyzji, które miały być rozstrzygane w umowie społecznej, zostało juz podjętych bez udziału wszystkich partnerów społecznych, dlatego w obecnej sytuacji dalsze prace nad umową społeczną są niemożliwe - napisano w stanowisku.
Więcej www.kpp.org.pl
■ PodwyŻki w ochronie zdrowia. Skrócenie kadencji Sejmu nie oznacza jednak, że prace parlamentarne nad nowelizowaną ustawą podwyżkową zostaną wstrzymane. 13 września Senat oceni ustawę przedłożoną przez Sejm. Jeśli zdecyduje się wprowadzić do niej poprawki, ponownie zajmą się nią posłowie 19-21 września na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Jeśli jednak senatorowie zaaprobują ustawę w wersji zaproponowanej przez izbę niższą parlamentu, wówczas od razu trafi ona do podpisu prezydenta.
Więcej www.mp.pl
■ Komisja Trójstronna o przeciętnym wynagrodzeniu. Partnerom społecznym nie udało się uzgodnić wspólnego stanowiska w sprawie wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców na posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Pracodawcy uważają, że wskaźnik ten powinien wynosić 3,3 proc. ze względu na dynamicznie rosnące wynagrodzenia w gospodarce, ustalenie wskaźnika na wyższym poziomie byłoby dodatkowym impulsem stymulującym wzrost wynagrodzeń, co pogorszyłoby sytuację finansową polskich przedsiębiorców.
Więcej www.kpp.org.pl