Więcej osób dostanie paczki z artykułami spożywczymi. Podniesiony został próg dochodowy pozwalający na ich uzyskanie.
Taka zmiana została wprowadzona do najnowszej edycji programu „Pomoc Żywnościowa 2014–2020”, który jest współfinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W jego ramach cztery ogólnopolskie organizacje – Caritas, Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż – rozdają za pośrednictwem organizacji lokalnych paczki. Składa się na nie 20 różnych produktów, m.in. makaron, ryż, kasza, mleko i konserwy mięsne. Prawo do takiej pomocy mają osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności niepełnosprawne, bez pracy lub bezdomne), jeśli spełniają kryterium dochodowe. W poprzednich edycjach programu wynosiło ono 200 proc. progu obowiązującego w pomocy społecznej, czyli 1402 zł dla osoby samotnej oraz 1056 zł na osobę w rodzinie. Natomiast teraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło je podwyższyć do 220 proc. To oznacza, że dochód, który pozwala uzyskać paczki żywnościowe, wzrósł do 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł w odniesieniu do członka rodziny.
Reklama
Jednocześnie w związku z panującą epidemią koronawirusa resort wprowadził też zmiany w wytycznych, które regulują funkcjonowanie obecnej edycji programu. Jedna z modyfikacji dotyczy sposobu kwalifikowania do otrzymania wsparcia. Co do zasady odbywa się to na podstawie skierowania, które wydaje ośrodek pomocy społecznej. Jednak z uwagi na obowiązujące obostrzenia kwalifikowanie może odbywać się zdalnie – na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub online. W formie elektronicznej lub innej dostępnej skierowanie trafi do organizacji, która na tej podstawie udostępni żywność potrzebującemu. Jeśli zaś odbiorcami produktów są bezdomni, to pracownicy placówek, w których przebywają, mogą je w ich imieniu odbierać i potem im przekazywać.
Podmioty zaangażowane w program poza dystrybucją paczek prowadzą również tzw. działania towarzyszące, np. zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania, nauki tworzenia domowego budżetu czy warsztaty kulinarne. W tej edycji programu dopuszczalne jest, aby takie działania odbywały się zdalnie lub poprzez udostępnianie różnego rodzaju publikacji.