Samorządy będą mogły przez następne pięć lat wnioskować o dotacje z budżetu państwa na zakładanie placówek dziennego pobytu dla osób starszych oraz pokrycie kosztów ich bieżącego funkcjonowania.
Taką możliwość przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025. Będzie on kontynuacją programu, który zaczął się w 2015 r. i kończy się w grudniu br.
Rząd postanowił przedłużyć program z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na tego typu placówki oraz jego dobre przyjęcie przez seniorów, którzy chętnie korzystają z oferowanych przez nie zajęć oraz usług rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych. Nie bez znaczenia było też to, że większość gmin i powiatów, które w poprzednich latach sięgnęły po dotacje z programu, wskazuje, że nie będzie w stanie finansować z własnych pieniędzy dalszej działalności placówek Senior+.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) postanowiło jednak wprowadzić kilka zmian do programu. Najważniejsza dotyczy wysokości dofinansowania, jakie może otrzymać samorząd. Teraz maksymalna kwota dotacji wynosi 300 tys. zł na założenie domu Senior+, w tym np. remont lokalu i wyposażenie, oraz 150 tys. zł w przypadku klubu Senior+. Od 2021 r. dofinansowanie ma wzrosnąć do odpowiednio 400 tys. zł i 200 tys. zł. Projekt uchwały zakłada też podwyżkę kwoty przeznaczonej na bieżące utrzymanie miejsc w tych placówkach z 300 zł do 400 zł miesięcznie na jednego seniora. Zmiana ta będzie obowiązywać tylko dla domów Senior+, w klubach dalej będzie to 200 zł miesięcznie.
Resort zaproponował też zmianę niektórych standardów, jakie musi spełnić placówka. Nie będzie już obowiązku posiadania przez dom pokoju pielęgniarskiego, a minimalna powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika zajęć w domu lub klubie będzie musiała wynosić co najmniej 5 mkw. W klubach Senior+ minimalna tygodniowa liczba godzin świadczenia usług wyniesie 20 godzin. Wreszcie placówki będą mogły zatrudniać stażystów skierowanych przez powiatowy urząd pracy (dotychczas nie było to możliwe).
Łącznie na program zagwarantowanych będzie 300 mln zł, po 60 mln zł w każdym z pięciu kolejnych lat. Resort szacuje, że pieniądze te pozwolą na tworzenie ok. 75 nowych placówek w ciągu roku, w tym 25 domów Senior+ oraz 50 klubów Senior+.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu uchwały