Gmina będzie mogła skierować członków rodziny do tego samego domu pomocy społecznej (DPS), mimo że kwalifikują się do pobytu w różnych placówkach.
Wprowadzenie takiego rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Jej przepisy wyróżniają obecnie siedem typów DPS, m.in. dla osób w podeszłym wieku, przewlekle psychicznie chorych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W zależności od stanu zdrowia osoba wymagająca całodobowej opieki jest więc kierowana do odpowiedniej dla niej placówki.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w dodawanym do ustawy art. 54a proponuje natomiast, aby w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przesłanki umieszczenia w DPS spełniają jednocześnie małżonkowie lub rodzic z pełnoletnim dzieckiem, osoby te mogły być skierowane do jednego domu, chociaż zostały zakwalifikowane do placówek różnego typu. Taki sposób postępowania będzie możliwy również wtedy, gdy członek rodziny już przebywa w DPS i miałby do niego dołączyć drugi.
– Zdarzają się sytuacje, gdy starszy rodzic nie jest już w stanie zajmować się swoim dorosłym niepełnosprawnym dzieckiem, bo sam potrzebuje pomocy, a nie chce być z nim rozdzielony. Dlatego dobrze, że pojawia się zmiana przepisów, która umożliwi im wspólny pobyt w DPS – mówi Małgorzata Olejnik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.
Ministerstwo chce też zmienić treść art. 101 ustawy w zakresie tego, która gmina jest właściwa do współfinansowania pobytu seniora w DPS. Chodzi tutaj o sytuację, gdy osoba przebywa w prywatnej placówce zapewniającej całodobową opiekę lub prywatnym DPS na podstawie umowy cywilnej, a chciałaby przenieść się do DPS prowadzonego przez samorząd lub podmiot działający na jego zlecenie, np. z powodu wysokich kosztów pobytu.
Powstaje wtedy wątpliwość, która gmina – czy ta, z której pochodził senior, czy ta, na której terenie mieści się prywatna placówka lub DPS – powinna udzielić skierowania, a w konsekwencji później dofinansować koszty pobytu w samorządowym domu. Orzecznictwo sądów uznaje, że właściwa jest gmina miejsca położenia tej placówki, ale zdaniem resortu rodziny nie jest to zasadne, gdyż ponosi ona wtedy duże koszty utrzymania wielu mieszkańców DPS, wyłącznie z tego powodu, że ma na swoim terenie prywatne placówki świadczące usługi opiekuńcze. Dlatego właśnie MRiPS postanowiło w art. 101 ust. 2a wskazać, że gdy osoba przebywa w prywatnej placówce lub DPS, to właściwa miejscowo jest gmina zamieszkania tego seniora sprzed rozpoczęcia w nich pobytu.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy