Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Czy dotyczy to także osób 55+? Jak należy postąpić, gdy jeden z pracujących zdecyduje się przystąpić do PPK?DGP
Jeśli choć jedna osoba zatrudniona u mikroprzedsiębiorcy będzie chciała oszczędzać w PPK, przedsiębiorca ten będzie zobowiązany wdrożyć u siebie ten program. W takiej sytuacji nie spełni bowiem przesłanek wskazanych w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342; dalej ustawa o PPK).
W przepisie tym przyjęto, że ustawy o PPK nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Chodzi tu o wszystkie osoby zatrudnione objęte autozapisem, czyli te, które nie ukończyły jeszcze 55. roku życia. Osoby starsze, które są zapisywane do PPK na swój wniosek, nie składają deklaracji rezygnacji, gdyż nie są objęte autozapisem.
Osoba zatrudniona chcąca złożyć przedsiębiorcy deklarację o rezygnacji powinna zrobić to w formie pisemnej. Deklaracja ta zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej, która w ten sposób deklaruje, że nie chce być uczestnikiem programu. Składając taką deklarację, pracownik potwierdza, że jest świadomy konsekwencji jej złożenia. Rezygnując z uczestnictwa w PPK, pozbawia się związanych z tym korzyści, co oznacza, że nie otrzyma wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych w wysokości 240 zł należnych uczestnikowi programu po spełnieniu warunków określonych w ustawie, a przede wszystkim wpłat finansowanych przez pracodawcę.
Należy zwrócić uwagę, że jeśli w późniejszym terminie któraś z osób zatrudnionych u mikroprzedsiębiorcy zmieni zdanie (może to zrobić w każdej chwili, składając mu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, a w przypadku osób 55+, które dotychczas tego nie zrobiły, wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK), mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do wdrożenia programu.
Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK powstanie także wtedy, gdy przedsiębiorca utraci status mikroprzedsiębiorcy albo zatrudni nowego pracownika, który będzie chciał oszczędzać w PPK. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien niezwłocznie rozpocząć procedurę zmierzającą do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK. Przepisy ustawy o PPK nie wskazują, w jakim terminie powinien tego dokonać. W celu ustalenia tego terminu należy zatem zastosować odpowiednio art. 8 ustawy o PPK. Oznacza to, że dzień złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK (dzień utraty statusu mikroprzedsiębiorcy) należy uznać za pierwszy dzień, od którego liczy się wskazany w art. 16 ustawy o PPK termin na zawarcie umowy o prowadzenie planu. Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PPK, nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pierwszej osoby.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775