Spółka z III etapu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) chce finansować zatrudnionym również wpłaty dodatkowe. Mają być on różnicowane m.in. ze względu na to, czy uczestnik programu sam finansuje wpłatę dodatkową. W spółce nie ma regulaminu wynagrodzeń, nie jest też ona objęta układem zbiorowym pracy. Czy musi wprowadzić regulamin wynagrodzeń, aby móc różnicować finansowane przez siebie dodatkowe wpłaty do PPK na podstawie innego kryterium niż okres zatrudnienia?
Tak. Wpłata dodatkowa do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający uczestników programu może być różnicowana tylko ze względu na długość okresu zatrudnienia albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w tym podmiocie.
Po zmianach wprowadzonych w art. 134 ustawy o pracowniczych planach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.; dalej: ustawa o PPK) podmioty zatrudniające z tzw. II etapu wdrożenia programu (zatrudniające na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych i objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 r.) oraz podmioty zatrudniające z tzw. III etapu wdrożenia (zatrudniające na 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób zatrudnionych i objęte ustawą o PPK od 1 lipca 2020 r.) mają obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.