Po utracie pracy w związku z epidemią COVID-19 chcę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Czy do masy upadłości wejdą środki zgromadzone przeze mnie na rachunku PPK?
Nie. Środki zgromadzone w pracowniczym planie kapitałowym nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania tylko do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, a w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Tak wynika z art. 95 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.; dalej ustawa o PPK).
W art. 4912 ustawy – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1228) dotyczącym postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej) przyjęto, że w zakresie nieuregulowanym w przepisach o tym postępowaniu odrębnym do upadłości konsumenckiej mają zastosowanie odpowiednio przepisy o postępowaniu upadłościowym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Zgodnie z art. 69 ust. 1 prawa upadłościowego ustalenie składu masy upadłości następuje przez sporządzenie spisu inwentarza i spisu należności.