Czy zwolniony zleceniobiorca może wystąpić o świadczenie postojowe, jeśli znalazł już nową pracę? Jakie możliwości kwestionowania ustaleń protokołu kontroli ma płatnik, który nie zgłosił zastrzeżeń? Co grozi przedsiębiorcy, który ubiegając się o świadczenie postojowe, podał we wniosku nieprawdę?
Nasza spółka ma długi wobec ZUS. W toku jest egzekucja z nieruchomości, gdzie organ ma hipotekę przymusową. Sprzedano ją na licytacji na początku roku, lecz środki z niej nie wystarczą na pokrycie całego długu spółki wobec ZUS. Czy pozostała część długu może zostać spółce umorzona? Czy ZUS może dalej prowadzić egzekucję, skoro spółka nadal prowadzi działalność?
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata nieopłacone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. ZUS ma więc możliwość stosowania dwóch trybów egzekucyjnego dochodzenia należności. Z kontekstu opisywanej sytuacji należy wnioskować, że aktualnie toczy się jeszcze egzekucja sądowa, w której zapewne ZUS przyłączył się do postępowania egzekucyjnego z nieruchomości jako wierzyciel hipoteczny, a sama egzekucja odbywa się w trybie kodeksu postępowania cywilnego. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: