Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie, które zostało wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Przysługuje on osobom, które w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 straciły pracę.

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, które straciły pracę po 15 marca 2020.

Dodatek solidarnościowy otrzymasz, jeśli:

- mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub jesteś cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19,
- podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. po upływie czasu, na który została zawarta,
- nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium, lub jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).


Dodatek solidarnościowy obejmuje umowy:

- o pracę na czas określony - dodatek zostanie wypłacony jeśli po 15 marca 2020 umowa wygasła, a pracodawca nie zdecydował się na jej erzedłłuużenie
- o pracę na czas nieokreślony

Aby otrzymać dodatek solidarnościowy umowa o pracę musi zostać rozwiązana z inicjatywy pracodawcy. Rozwiązanie jej przez pracownika albo za porozumieniem stron wyklucza możliwość pobierania dodatku solidarnościowego. Osoby zwolnione dyscyplinarne nie otrzymają dodatku solidarnościowego.
Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.
Dodatek solidarnościowy przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy.

Osoby, które będą go pobierały nie będą tym czasie otrzymywały zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Oznacza to, że jeśli umowa została rozwiązana np. W lipcu, to dodatek zostanie wypłacony przez 2 miesiące (w lipcu i sierpniu).

Jeśli osobie pobierającej dodatek solidarnościowy przysługuje także zasiłek dla bezrobotnych, to jego kwota zostanie pomniejszona o wysokość zasiłku.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r. Wniosek EDS możesz złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, lub podpisem osobistym (e-dowód), lub profilem PUE. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy zostanie przekazany na wskazany we wniosku rachunek bankowy.