Zasiłek celowy to pomoc, która należy się osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. Zasiłek celowy przyznawany jest na sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnego celu.

Zasiłek celowy może zostać przyznany na:

1. pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
2. zakup leków i leczenie,
3. pomoc w sfinansowaniu opału
4. drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu
5. pokrycie wydatków powstałych w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.Zasiłek celowy może zostać także przyznany jednorazowo w ramach pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie.
Reklama

Przyznanie zasiłku celowego jest uzależnione od kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe dla zasiłku celowego 2020 wynosi:
1. 701 złotych dochodu miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej;
2. 528 złotych dochodu miesięcznie – dla osoby pozostającej w rodzinie (kwota w przeliczeniu na każdego członka rodziny, czyli średnia dochodu).

Wysokość zasiłku celowego jest ustalana indywidualnie. Wynosi on zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Zasiłek celowy jest wypłacany jednorazowo.

Zasiłek celowy przysługuje także osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W takich sytuacjach może zostać przeznaczony na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.