Mimo sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa pracownicy socjalni nie przestali wykonywania pracy socjalnej, tylko świadczą ją w innej formie. Dlatego nie ma podstaw do tego, aby pozbawiać ich dodatku za pracę w terenie.
Tak wynika z pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczącego stosowania art. 121 ust. 3a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych sporządzanych poza siedzibą jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Jednak w związku z tym, że z uwagi na wprowadzone obostrzenia, wyjścia pracowników socjalnych w teren zostały zawieszone lub ograniczone do minimum, pojawiły się wątpliwości, czy powinni za ten czas otrzymywać dodatek za pracę w terenie.
W odpowiedzi resort rodziny wskazuje, że na mocy specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) wprowadzony został alternatywny sposób zbierania danych niezbędnych do przyznania świadczeń z pomocy społecznej czy też ustalenia sposobu wsparcia. Jeśli przepisy wymagają przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji, to ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej (w szczególności w przypadku osób objętych kwarantanną) może nastąpić na podstawie np. rozmowy telefonicznej oraz złożonych dokumentów i oświadczeń.
Ministerstwo podkreśla jednak, że nie oznacza to, że pracownicy socjalni zaprzestali wykonywania pracy socjalnej, tylko robią to w odmiennej formie, np. telefonicznie lub e-mailowo. Z kolei sam dodatek za pracę w terenie stanowi składnik wynagrodzenia, który nie jest wypłacany proporcjonalnie do liczby godzin poświęconych w danym miesiącu na pracę socjalną poza siedzibą urzędu. Jest on stałą częścią pensji należną pracownikom socjalnym w każdym miesiącu, o ile spełniają przesłanki ustawowe i mają w zakresie swoich obowiązków służbowych świadczenie pracy socjalnej w środowisku. Dlatego zdaniem MRPiPS nie ma w obecnych okolicznościach podstaw do zmniejszania lub pozbawiania pracowników socjalnych tego dodatku.