1400 zł miesięcznie, a nie 1500 zł – jak chciał Senat – będzie wynosić nowe świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa. Tak wynika z ostatecznego kształtu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1068).
Na ostatniej prostej nowe przepisy wróciły do Sejmu po tym, gdy Senat postanowił wprowadzić do niej kilka poprawek. Jedna z nich dotyczyła właśnie podwyższenia wysokości dodatku solidarnościowego, tak aby wynosił 1500 zł. Sejm jednak odrzucił tę zmianę.
Podobny los spotkał też kolejną poprawkę, odnoszącą się do zasiłku dla bezrobotnych. Ma on od września wynosić 1200 zł miesięcznie, ale senatorowie chcieli, aby to świadczenie również wynosiło 1500 zł – ich zdaniem kwota wsparcia powinna być taka sama dla każdej osoby tracącej zatrudnienie. Co więcej, ta poprawka zakładała też, że zasiłek w tej wysokości byłby wypłacany przez cały okres uprawniający do uzyskiwania tego świadczenia, podczas gdy w ustawie, która trafiła do Senatu, było zapisane, że po trzech miesiącach jego kwota ulegnie obniżeniu do 942,30 zł. Jednak w związku tym, że takie rozwiązanie również nie zostało zaakceptowane przez większość sejmową, zasiłek będzie wynosił 1200 zł, a po 90 dniach jego wysokość spadnie.
Zgodnie z przepisami ustawy dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał osobom, z którymi po 15 marca br. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub jeśli po tej dacie uległa ona rozwiązaniu z uwagi na termin, na jaki została zawarta. Dodatkowym warunkiem, który będzie musiała spełnić osoba ubiegająca się o to świadczenie, jest podleganie w 2020 r. przez okres minimum 60 dni ubezpieczeniom społecznym.
Dodatek będzie przyznawany na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia, a więc na trzy miesiące, choć nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. W praktyce oznacza to, że jeśli osoby bezrobotne będą chciały skorzystać ze świadczenia jeszcze za ten miesiąc, to będą miały mało czasu na załatwienie formalności, bo tylko do 30 czerwca.
Co ważne, wnioski o przyznanie dodatku będą przyjmowane przez ZUS tylko drogą elektroniczną. Zakład nie będzie wydawał wnioskodawcom decyzji administracyjnej w sprawie przyznania dodatku (taka forma została zarezerwowana tylko do jego odmowy). Zamiast tego bezrobotny otrzyma informację na swój profil informacyjny w PUE ZUS. Natomiast sama wypłata świadczenia nastąpi w ciągu siedmiu dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.
O dodatek solidarnościowy będą mogły wnioskować również te osoby, które po utracie pracy nabyły prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, przy czym nie będzie można łączyć tych dwóch świadczeń. W takiej sytuacji wsparcie wypłacane przez powiatowy urząd pracy zostanie zawieszone z mocy prawa na cały okres pobierania dodatku solidarnościowego. Gdyby jednak w miesiącu złożenia wniosku o dodatek, zasiłek lub stypendium zostały już pobrane przez bezrobotnego, to wtedy kwota należna z ZUS zostanie pomniejszona o ich wysokość.
Etap legislacyjny
Ustawa weszła w życie 21 czerwca