W maju uczestnik pracowniczego planu kapitałowego zatrudniony na umowie zlecenia otrzymał z jej tytułu wynagrodzenie. Wpłaty do PPK zostały przekazane w czerwcu, co oznacza, że jego przychód z tytułu wpłaty sfinansowanej przez podmiot zatrudniający powstał w czerwcu. Jednak od czerwca uczestnik ten jest już zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Czy zmiana podstawy zatrudnienia ma wpływ na obowiązek pobrania zaliczki na PIT?
Tak. Jeśli w czerwcu, w którym strony łączy już umowa o pracę, nie będzie wypłat należności z umowy zlecenia, to podmiot zatrudniający nie będzie miał możliwości pobrania zaliczki na podatek dochodowy od dochodu z umowy zlecenia.
W opisanej sytuacji przychód uczestnika programu z tytułu wpłaty sfinansowanej przez podmiot zatrudniający powstał w czerwcu, ale był związany z umową zlecenia łączącą strony w maju. Należy więc zakwalifikować go do przychodów z umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. A zatem, jeśli w czerwcu, kiedy strony łączy już umowa o pracę, nie będzie wypłat należności z umowy zlecenia, podmiot zatrudniający nie będzie już miał możliwości pobrania zaliczki od dochodu z umowy zlecenia. W konsekwencji będzie obowiązany w informacji PIT-11 sporządzanej za rok podatkowy wykazać w przychodach z umowy zlecenia kwotę przychodu powstałego w czerwcu, od którego nie mógł pobrać zaliczki.
A co by było, gdyby zamiast umowy o pracę w czerwcu uczestnik PPK został zatrudniony na nowej umowie zlecenia, do której zastosowanie miałyby inne koszty uzyskania przychodu? Chodzi np. o sytuację, w której uczestnik PPK pracuje w maju na umowie zlecenia z 20-proc. kosztami uzyskania przychodu (KUP), a wpłata do PPK zostaje przekazana do instytucji finansowej w czerwcu, kiedy jest on już zatrudniony na umowie zlecenia z 50-proc. KUP.
Stosowanie kosztów uzyskania przychodów jest konsekwencją kwalifikacji uzyskanego przychodu do właściwego źródła w rozumieniu ustawy o PIT. Co do zasady, do przychodów z umowy zlecenia stosuje się 20-proc. KUP. 50-proc. KUP stosuje się np. do przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów. Gdy przedmiotem umowy jest np. wykonanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, to niezależnie od rodzaju łączącej strony umowy (np. umowa zlecenia czy o dzieło) przychód z tego tytułu kwalifikowany jest do przychodów z praw autorskich, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT. Do przychodów uzyskiwanych przez twórców z tytułu korzystania z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych (lub rozporządzania tymi prawami) mają zastosowanie 50-proc. KUP, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w związku z łączącą strony w maju umową zlecenia naliczona została przez zatrudniającego wpłata na PPK, którą przekazano do instytucji finansowej w czerwcu. Z opisu nie wynika, aby umowa zlecenia w maju wiązała się z korzystaniem przez podatnika z praw autorskich lub pokrewnych. Dlatego też w związku z tą wpłatą po stronie zleceniobiorcy powstał w czerwcu przychód z umowy zlecenia, do którego powinny zostać zastosowane 20-proc. koszty uzyskania przychodów
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775