Powiatowe urzędy pracy (PUP) będą z urzędu umarzać pożyczki udzielone przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej pod warunkiem, że nie zamkną działalności w okresie trzech miesięcy od jej przyznania. Poprawka przewidująca takie rozwiązanie została wprowadzona do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych (czyli. tarczy antykryzysowej 4.0) przez sejmową komisję finansów publicznych.
Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 15zzd ust. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wynikających z nich sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) pożyczka może zostać umorzona, jeśli przedsiębiorca spełni wymóg utrzymania działalności gospodarczej przez trzy miesiące od jej udzielenia i wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do PUP. Natomiast nowe brzmienie tego przepisu, zaproponowane w tarczy 4.0, zakłada, że pożyczka (wraz z odsetkami) podlega umorzeniu, jeśli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził firmę przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia. W praktyce oznacza to, że beneficjent wsparcia nie będzie musiał składać kolejnego wniosku, a pośredniak umorzy pożyczkę z urzędu.
W przepisach przejściowych zapisano, że nowa treść art. 15zzd będzie miała zastosowanie do pożyczek udzielonych przed wejściem w życie tarczy 4.0., a zawarte umowy będą podlegały modyfikacji z mocy prawa (ich integralnym elementem jest wniosek o umorzenie pożyczki, tyle że nie jest on wypełniany). Przedsiębiorcy nie będą też musieli dokonywać żadnych zmian w złożonych dokumentach, jeśli ich wniosek o przyznanie pożyczki nie zostanie jeszcze rozpatrzony do dnia, od którego zacznie obowiązywać tarcza 4.0. PUP będzie musiał jedynie zamieścić informację o tej zmianie przepisów w swojej siedzibie i na stronie internetowej.
– Będzie to ułatwieniem nie tylko dla pożyczkobiorców, bo nie będą musieli składać kolejnego wniosku, ale też dla urzędu, który uniknie drugiej lawiny wniosków do rozpatrzenia. Mamy dostęp do CEiDG, więc będziemy tam mogli zweryfikować, czy spełniony został warunek skorzystania z umorzenia – mówi Małgorzata Pliszka, dyrektor PUP w Nysie.
Co istotne, o rezygnację z przepisów dotyczących składania wniosku o umorzenie apelowały do premiera Unia Metropolii Polskich oraz Związek Powiatów Polskich.
Zmiana związana ze sposobem umorzenia pożyczki nie jest jedyną, jaką w zakresie tego instrumentu wsparcia ma wprowadzić tarcza 4.0. W art. 15zzd znajdzie się również zapis wskazujący, że środki pochodzące z pożyczki nie zostaną zajęte przez komornika, bo nie będą podlegać egzekucji sądowej i administracyjnej. Ponadto doprecyzowany ma być przepis o miejscu składania wniosku – będzie nim PUP właściwy ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, podczas gdy teraz mówi on o pośredniaku właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po II czytaniu w Sejmie