Od 25 maja 2020 roku rodzicom (w tym rodzicom będącym rolnikiem i funkcjonariuszem) dzieci do lat 8, którzy korzystali z dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna nie będą mogli z niego już korzystać. Taki jest efekt wprowadzonej ustawy o tarczy antykryzysowej 3.0. Dodatkowy zasiłek na okres do 14 czerwca 2020 roku będzie dalej przysługiwał rodzicom dzieci z niepełnosprawnością w tym rodzicom będącymi funkcjonariuszami i rolnikami.

AKTUALIZACJA z 22 maja

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało >>>>>>

Maląg: Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 będzie nadal realizowany. "Zabezpieczyliśmy przepisy prawa, by z tego świadczenia można było skorzystać"

Dla rodziców dzieci to oczywiście dobra wiadomość - zasiłek ma być wypłacony. Zła jest taka, że decyzja nie ma oparcia w prawie. Wyjaśniamy dlaczego:

Przejdź do nowego tekstu, w którym piszemy, dlaczego prawnicy mają na ten temat inne zdanie

CD. tekstu z 20 maja:

Skąd wzięły się wątpliwości?

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w każdej jej wersji regulowała kwestię dodatkowego zasiłku opiekuńczego zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w artykule 4.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 potocznie zwaną ustawą o Tarczy Antykryzysowej 3.0 została w dniu 18 maja 2020 roku opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że ustawa już obowiązuje. Jednakże nie wszystkie jej postanowienia weszły w życie z chwilą jej opublikowania. Regulacje związane z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym zgodnie z art. 76 ustawy wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 roku.

Artykuł 46 ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 zlikwidował możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci do lat 8.

Zgodnie z nowelizowaną regulacją „w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni”.

Porównajmy to uregulowanie z poprzednim brzmieniem:

„W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1)dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590),
2)dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
- przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni”

aż nadto widoczne jest, iż odniesienie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy (a więc dzieckiem do lat 8) zostało usunięte.

Pomimo faktu, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadal czytamy, iż na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem należy tę informację – jakkolwiek by to brzmiało - pominąć.

W tym miejscu należy podkreślić, iż rozporządzenie musi zmierzać do wykonania ustawy. Nie może być ani sprzeczne z ustawą (np. przez wprowadzenie rozwiązań nieznanych ustawie), ani nie może wykraczać poza zakres delegacji. Zatem rozporządzenie Rady Ministrów w żaden sposób nie może zmieniać ustawy o Tarczy Antykryzysowej 3.0. W tym konkretnym przypadku jedynie przedłużyło stosowanie zasiłku do 14 czerwca 2020 roku. Nie wpływa ono jednak na kształt ustawy a zatem i na możliwość ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 maja 2020 roku, gdyż takowy dla tych rodziców, którzy mają dzieci w wieku do lat ośmiu nie będzie przysługiwał.

Zatem od dnia 25 maja 2020 roku korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie bardzo ograniczone.

Przysługiwać będzie ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Marszałkowskiej zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tym osobom świadczenie również będzie przysługiwać w przypadku otwarcia placówek (żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko) ale już nie w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna. Upraszczając - przysługiwać będzie jedynie rodzicom dzieci z niepełnosprawnością.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie również rolnikom w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z uwagi na powyższe wielu pracownikom i przedsiębiorcom – ale tylko tym, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym - będzie przysługiwać jedynie „zwykły” zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on w wymiarze 60 dni w roku na sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 oraz nad dzieckiem chorym do lat 14. Jednak jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem chorym powyżej 14. roku życia lub innym członkiem rodziny zasiłek taki również przysługuje jednakże przez 14 dni. Należy zatem niezwłocznie zorganizować opiekę nad dziećmi do 8. roku życia, gdyż wyłączono możliwość ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 25 maja 2020 roku.

Paweł Halabowski, Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Halabowski w ramach akcji Prawnicy Pro Bono