Pracodawca może wliczyć do wskaźnika pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od 1 marca, jeśli z dostarczonego w kwietniu nowego orzeczenia wynika, że od tego dnia został uznany za osobę z takim poziomem dysfunkcji zdrowotnej.
Tak wskazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja poprosiła o wyjaśnienie wątpliwości, jakie pojawiają się w związku ze stosowaniem art. 15h ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.; dalej: specustawa). Przewiduje on wydłużenie z mocy prawa ważności orzeczeń do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego dokumentu.
OBPON.org przedstawił sytuację pracownika z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, które było ważne do 29 lutego br. 21 kwietnia dostarczył on pracodawcy nowy dokument, który został wydany 16 kwietnia (na podstawie wniosku złożonego 28 stycznia). W jego treści wskazano, że od 1 marca podwładny uzyskał umiarkowany stopień niepełnosprawności. Organizacja zapytała więc, od kiedy pracownik może być wliczany do stanu zatrudnienia jako osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Biorąc bowiem pod uwagę brzmienie art. 15h ust. 1 specustawy, w okresie od 1 marca do 15 kwietnia pracownik powinien być uznawany za osobę z lekkim poziomem dysfunkcji zdrowotnej (na podstawie dotychczasowego orzeczenia z przedłużonym terminem ważności), a od 16 kwietnia z umiarkowanym (bo tego dnia przyniósł nowe orzeczenie).
Tymczasem, zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), w przypadku przekazania pracodawcy kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pracownik może być wliczany do stanu zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi od dnia złożenia wniosku o jego wydanie – o ile z nowego dokumentu wynika, że w tym okresie był niepełnosprawny, a wniosek złożył nie później niż następnego dnia po utracie ważności poprzedniego orzeczenia. W stanie faktycznym, który przedstawił OBPON.org, przepis pozwala na zaliczenie pracownika do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od 1 marca.
PFRON wyjaśnia, że w opisanej sytuacji ma zastosowanie właśnie art. 2a ust. 2 ustawy o rehabilitacji, co oznacza możliwość zaliczenia pracownika do wskaźnika – jako osobę z umiarkowanym poziomem dysfunkcji – od l marca.