Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. W marcu uzyskałem przychód w wysokości 12 500 zł, jest on o połowę mniejszy niż w lutym. W kwietniu nie zarobię nic, bo mój salon jest zamknięty. Czy mam prawo do świadczenia postojowego? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Prawo do świadczenia postojowego ma prawo prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którego przychód w miesiącu przed złożeniem wniosku był niższy przynajmniej o 15 proc. od przychodu za jeszcze poprzedni miesiąc. Kolejnym warunkiem jest to, aby przychód w miesiącu przed złożeniem wniosku był nie wyższy niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kw. 2020 r. (kwota jeszcze nieznana). I tak, składając wniosek w kwietniu, trzeba wykazać spadek przychodu w marcu w stosunku do lutego. Jeśli przychód w marcu limit trzykrotności przekracza, to nawet gdy spadek od lutego był większy niż 15 proc., to świadczenie postojowe nie będzie się należało.

Jestem zatrudniona na umowę o pracę, a jednocześnie prowadzę działalność gospodarczą, z której osiągam średnio przychód 6–7 tys. zł miesięcznie, lecz w marcu przychód ten był o wiele niższy, bo mój zakład został zamknięty. Czy mam prawo do świadczenia postojowego?

Reklama
Nie. Zgodnie z nowelizacją specustawy o koronawirusie prawo do świadczenia postojowego jest wykluczone, jeśli dana osoba posiada on inny tytuł ubezpieczeniowy (inną podstawę do objęcia ubezpieczeniem). W sytuacji jednoczesnej pracy na etacie i prowadzenia działalności gospodarczej podstawowym tytułem ubezpieczeniowym będzie etat. ZUS nie wypłaci więc świadczenia postojowego.Reklama

Prowadzę ze wspólnikiem spółkę cywilną. Czy mamy prawo do świadczenia postojowego?

W tym przypadku nie obowiązują kryteria przychodu (zmniejszenia i limitu). Nowelizacja specustawy o koronawirusie przewiduje takie rozwiązanie dla osób, które rozliczają się za pomocą karty podatkowej i są zwolnione z VAT. Obie te okoliczności muszą być spełnione łącznie. Jeśli natomiast przedsiębiorca np. rozlicza się za pomocą karty podatkowej, ale nie jest zwolniony z VAT, to kryteria przychodowe musi spełnić. Świadczenie dla osób w ww. sytuacji wynosi 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1300 zł). To wyjątek od ogólnej zasady, bo pozostali przedsiębiorcy otrzymają świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia (2080 zł).
Rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej 1 lutego 2020 r. Czy mogę otrzymać świadczenie postojowe? Moje przychody w marcu spadły proporcjonalnie.
Nie. Prawo do świadczenia mają tylko osoby, które prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 r.
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. Zawiesiłam działalność 16 marca 2020 r., aby nie płacić składek. Do połowy marca osiągnęłam przychód w wysokości 4000 zł. Czy mam prawo do świadczenia postojowego? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Tak. Prawo do świadczenia mogą mieć osoby, które zawiesiły działalność po 31 stycznia 2020 r., o ile w miesiącu poprzednim przed złożeniem wniosku o świadczenie ich przychód nie przekroczył trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia za I kw. W tym przypadku, gdy wniosek będzie składany w kwietniu, pod uwagę będzie brany przychód z marca. Wyniósł on 4000 zł, a więc znacznie poniżej limitu. Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy, zgodnie z ogólną zasadą, będzie wynosiło 2080 zł.
Prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym wystąpić o świadczenie postojowe, bo w kwietniu nie zarobię nic. Czy mam na to jakiś termin?
Przedsiębiorca może wystąpić o to świadczenie za miesiąc, w którym spełni warunki obniżenia przychodu. Może to być marzec, kwiecień, maj itd. (trudno dziś bowiem przewidzieć, kiedy skończy się epidemia). Nowelizacja specustawy o koronawirusie mówi zaś, że wniosek musi być złożony do trzech miesięcy po zakończeniu stanu epidemii.
Prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym otrzymać świadczenie postojowe, bo moja firma praktycznie nie ma już zleceń od końca marca. W jaki sposób muszę udowodnić wysokość przychodu osiągniętego w marcu?
ZUS nie wymaga udowodnienia wysokości przychodu przy składaniu wniosku. Przedsiębiorca składa jedynie oświadczenie. Trzeba jednak pamiętać, że ZUS porówna oświadczenie z danymi Krajowej Administracji Skarbowej, aby potwierdzić prawdziwość oświadczenia. Jeśli okaże się, że przedsiębiorca złożył nieprawdziwe oświadczenie, będzie musiał zwrócić świadczenie postojowe wraz z odsetkami.