Dofinansowanie uzyskane przez pracodawcę do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) nie wyklucza możliwości uzyskania subsydiów płacowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Tak wynika z komunikatu funduszu, który dotyczy art. 15g ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Ten przepis daje pracodawcom prawo do wystąpienia do wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) o dofinansowanie z FGŚP pensji osób objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa.