Ośrodki pomocy społecznej mają zmieniać decyzje przyznające m.in. 500+ oraz zasiłki na dzieci tym obcokrajowcom, którym specustawa przedłużyła ważność dokumentów pobytowych na terenie Polski.
Tak wynika z wytycznych przekazanych gminom przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Dotyczą one przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.). Chodzi tutaj o regulacje, które umożliwiają legalny pobyt w kraju cudzoziemcom, którzy z powodu epidemii koronawirusa nie są w stanie dopełnić urzędowych formalności koniecznych do uzyskania kolejnego dokumentu pozwalającego im przebywać i pracować w Polsce. I tak np. art. 15zzq specustawy przewiduje, że jeśli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (czyli od 14 marca br.), to czas ważności tego zezwolenia ulega automatycznemu przedłużeniu z mocy prawa do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
Co istotne, posiadanie aktualnej karty pobytu czy zezwolenia na pobyt i pracę stanowi podstawę do otrzymywania przez obywateli państw nienależących do UE świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego (FA), a także 500+ na dziecko. Dlatego jak podkreśla resort rodziny, w momencie gdy ich ważność uległa zgodnie z przepisami specustawy wydłużeniu, tak samo powinno stać się z decyzjami przyznającymi pieniądze na dzieci. Dodaje, że zastosowanie będą tu miały takie same procedury jak w przypadku przedłużania prawa do świadczeń uzależnionych od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których ważność również została wydłużona specustawą (pisaliśmy o tym w DGP „Prawo do świadczeń wydłużone z urzędu” nr 69/20). W praktyce oznacza to, że ośrodek powinien z urzędu zmienić decyzje w sprawie odpowiednich świadczeń należnych cudzoziemcowi.
Jednocześnie MRPiPS zaleca, aby przed przedłużeniem prawa do wsparcia urzędnik skontaktował się z obcokrajowcem w celu potwierdzenia, że jest on dalej zainteresowany otrzymywaniem świadczeń oraz czy spełnia inne ustawowe warunki niezbędne do kontynuowania ich pobierania. W szczególności dotyczy to wymogu zamieszkiwania w Polsce wspólnie z dziećmi lub odpowiednio innymi członkami rodziny.
– Na pewno będziemy to sprawdzać, bo w obecnej sytuacji część obcokrajowców zdecydowała się wyjechać do swojego ojczystego kraju – mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Dodaje przy tym, że będzie się to odbywać poprzez rozmowę telefoniczną, więc możliwość weryfikacji, czy cudzoziemiec faktycznie jest dalej w Polsce, będzie bardzo ograniczona.
Ponadto Ministerstwo wskazuje, że w przypadku wątpliwości co do przedłużenia ważności dokumentów pobytowych obcokrajowcom na podstawie przepisów specustawy urzędnik powinien zwrócić się do wojewody – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – o udzielenie informacji, czy i na jaki okres tytuł pobytowy danego cudzoziemca uległ przedłużeniu.