"We wniosku o postojowe jest wielka niewiadoma - podpunkt 2 - II. Forma opodatkowania w roku 2020. Jedna opcja wyklucza drugą, bo nikt nie wie co wybrać. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, nie korzystam z karty podatkowej, jestem zwolniony z VAT. Co wybrać? Podpunkt "pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT (przejdź do wypełnienia odpowiednio części III albo IV)? - pyta nasz czytelnik. Wyjaśnia ekspert w ramach akcji Prawnicy pro bono.

W takim przypadku, w części II formularza RSP-D należy zaznaczyć drugie pole „od góry”, tj. „Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT”, a następnie przejść do wypełnienia odpowiednio:

  • części III – jeśli nie zawieszono prowadzenia działalności gospodarczej albo
  • części IV – jeśli zawieszono prowadzenie działalności gospodarczej po 31.01.2020 r.

Wskazane punkty nie wykluczają się wzajemnie, lecz mają na celu oddzielenie podatników opodatkowanych na zasadzie karty podatkowej i jednocześnie korzystających ze zwolnienia w podatku VAT od wszystkich innych.

Powyższe wynika z faktu, iż podatnikom opodatkowanym na zasadzie karty podatkowej i jednocześnie korzystającym ze zwolnienia w podatku VAT przysługiwać będzie świadczenie postojowe jedynie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 15zq ust. 6 w związku z art. 15zr ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Rafał Dąbrowski, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, starszy manager w zespole doradztwa podatkowego, kancelaria Russell Bedford Poland Sp. z o.o. Odpowiedź przygotowana w ramach akcji Prawnicy pro bono