Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. umowę zlecenia, umowę o dzieło), które utraciły przychody w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS. Wniosek składa zleceniodawca lub zamawiający.

Świadczenie postojowe to forma rekompensaty za utracone przychody w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19 (epidemii koronawirusa SARS-CoV-2).

Świadczenie wypłacane jest przez ZUS jednorazowo na wskazane we wniosku konto bankowe. Pomoc dotyczy osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne oraz inne umowy, co do których stosuje się przepisy o zleceniu).

Ile wynosi kwota świadczenia postojowego? Maksymalnie jest to 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Jeśli jednak wszystkie przychody z wykonywanych umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, wynoszą do 1299,99 zł - wówczas kwota świadczenia postojowego będzie wypłacona w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dobra informacja: Kwota świadczenia postojowego nie będzie pomniejszona o składki czy podatek. Nie podlega także potrąceniom ani egzekucji.

Warunki, które należy spełnić, by otrzymać świadczenie postojowe dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną:

  • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek, nie przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS,
  • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • osoba, której wniosek dotyczy, nie wykonuje umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
  • zamieszkiwanie na terytorium Polski oraz posiadanie: obywatelstwa polskiego lub prawa czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
Ważne: Wniosek o świadczenie postojowe składa zleceniodawca lub zamawiający.

W przypadku osoby, która wykonuje więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy. Osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną składa oświadczenie, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej.

Wnioski można składać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć online przez PUE ZUS, wysłać pocztą lub przekazać osobiście w placówce ZUS (do skrzynki na dokumenty).