Obowiązują już przepisy tarczy antykryzysowej, która ma pomóc firmom w utrzymaniu działalności i miejsc pracy. Zatrudniający i zarobkujący na własną rękę mogą już wnioskować o pomoc lub przygotowywać się do tego.
Wymogi kryzysowe / DGP
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Kogo dotyczy

Do pomocy uprawnieni są przedsiębiorcy zatrudniający do 249 osób, którzy odnotują odpowiedni spadek obrotów gospodarczych (patrz infografika). Będą mogli pobierać dopłaty do pensji pracowników, w tym zatrudnionych na zleceniu lub umowie o świadczenie usług.

Gdzie składać wniosek

Do powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Co zawiera wniosek

We wniosku przedsiębiorca oświadcza m.in. o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy (czyli m.in. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych nie przekracza trzech miesięcy), niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek (do końca III kwartału 2019 r). Będzie musiał też złożyć oświadczenia o posiadaniu statusu mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy, zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem i wysokości ich wynagrodzenia (w tym należnych składek).

Sposób wsparcia

Dofinansowanie jest przyznawane i wypłacane na podstawie umowy zawartej ze starostą. Będzie przekazywane co miesiąc, po złożeniu oświadczenia przez przedsiębiorcę o zatrudnianiu danej osoby oraz kosztach jej wynagrodzenia wraz ze składkami (według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane).
ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kogo dotyczy

Rozwiązanie to ma obowiązywać przez trzy miesiące (od 1 marca do 31 maja 2020 r.). Obejmie osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność przed 1 lutego 2020 r. i opłacają składki na własne ubezpieczenie (samozatrudnionych, twórców, artystów, przedstawicieli wolnych zawodów, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę bądź inną formę wychowania przedszkolnego) oraz osoby z nimi współpracujące (np. męża pomagającego formalnie żonie w interesach). W przypadku osób opłacających składki za siebie, przychód z prowadzenia firmy uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie ze składek, nie może przekroczyć jednak określonej kwoty (patrz infografika).
Zwolnienie obejmie też płatników składek zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, a także osoby zatrudnione w firmie.
ZUS przyjął, że ze zwolnienia będą mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy na 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2019 r. miał takie zadłużenie, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie tych należności na raty i ją realizuje, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia.

Gdzie składać wniosek

Wniosek dostępny na stronie internetowej organu rentowego składa się do ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Co zawiera wniosek

Oprócz danych płatnika (opłacającego składki za siebie) we wniosku trzeba zawrzeć oświadczenie, że nie został przekroczony limit przychodu z działalności. Należy też przesłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, wysłać pocztą albo zanieść je osobiście do ZUS i wrzucić do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.

Sposób wsparcia

Z obowiązku opłacania składek zwalnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma na to 30 dni od przesłania przez płatnika deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych, za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie. To organ rentowy informuje przedsiębiorcę o zwolnieniu.
JEDNORAZOWE POSTOJOWE DLA MAŁYCH FIRM

Kogo dotyczy

O świadczenie może się ubiegać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, u której nastąpił przestój, pod warunkiem że rozpoczęła prowadzenie firmy przed 1 lutego 2020 r. Gdy jeszcze nie zawiesiła działalności, będzie ją też obowiązywać kryterium spadku przychodów oraz górny limit przychodów. Oznacza to, że jeżeli wniosek o postojowe został złożony w kwietniu, będzie ono przysługiwało, jeżeli w marcu w stosunku do lutego przychody firmy zmieszczą się w ustawowych widełkach (patrz infografika).
Gdy dana osoba zawiesiła działalność, będzie się liczyć tylko górny limit przychodów (patrz infografika). Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca zawiesił działalność od lutego i złoży wniosek w kwietniu, może ubiegać się o świadczenie postojowe, bo w marcu nie miał żadnych przychodów z prowadzenia firmy.

Gdzie składać wniosek

Do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy liczonym od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Co zawiera wniosek

Oprócz danych osoby uprawnionej zamieszcza się w nim też numer konta oraz oświadczenie potwierdzające, że nie przekroczyło się maksymalnej wysokości przychodów oraz że ich spadek też mieści się w limicie (patrz infografika), a także że doszło do przestoju w biznesie z powodu epidemii. Wniosek jest już dostępny na stronie internetowej ZUS.

Sposób wsparcia

Świadczenie wypłaca ZUS.
DOPŁATY DO PENSJI W RAZIE PRZESTOJU LUB SKRÓCENIA CZASU PRACY

Kogo dotyczy

Uprawniony do pomocy jest przedsiębiorca, który odnotował odpowiedni spadek obrotów gospodarczych (patrz infografika). Będzie mógł pobierać dopłaty do pensji pracowników, w tym zatrudnionych na zleceniu lub umowie o świadczenie usług (najczęściej samozatrudnieni), którzy są objęci przestojem lub skróconym czasem pracy. Do wsparcia uprawniona jest firma, która nie zalega z płatnością podatków i składek (do końca III kwartału 2019 r.; wyjątkiem będzie np. przypadek gdy firma korzysta z odroczenia płatności). Dodatkowym warunkiem uzyskania dopłat jest uprzednie zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub skróconego czasu pracy. Kopię porozumienia trzeba przekazać do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu pięciu dni roboczych od jego zawarcia.

Gdzie składać wniosek

Do wojewódzkiego urzędu pracy (stosowany będzie wzór wniosku stanowiący załącznik do rozporządzenia wykonawczego ustawy antykryzysowej; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1854).

Co zawiera wniosek

We wniosku przedsiębiorca składa oświadczenia m.in. o posiadaniu statusu przedsiębiorcy, spadku obrotów, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości firmy (czyli m.in. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych nie przekracza trzech miesięcy), niezaleganiu w opłacaniu zobowiązań podatkowych i składkowych (a w razie zalegania np. o korzystaniu z odroczenia terminu płatności). Firma musi poświadczyć też, że pracownicy, których pensje mają być dotowane, w roku udzielania pomocy nie przekroczyli kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (tzw. 30-krotności). Zatrudniający będzie wskazywał też m.in. liczbę zatrudnionych pracowników, numer rachunku bankowego oraz obowiązującą w firmie stopę procentową składki wypadkowej.

Sposób wsparcia

Wypłaty będą realizowane na podstawie umowy z pracodawcą i przekazanego przez niego wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy (lub marszałek województwa – przepisy nie są jednoznaczne w tym zakresie) przekaże na rachunek przedsiębiorcy miesięcznie z dołu środki na wypłatę świadczeń.