Wojewodowie wydają samorządom kolejne polecenia, których celem jest zapobieganie przypadkom zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej (DPS).
Obecnie z tego powodu kwarantanną objęte są trzy placówki: w Niedabylu, Jakubowicach i Skarżysku-Kamiennej. Rozprzestrzenianie się COVID-19 w DPS jest szczególnie niebezpieczne, bo przebywające w nich osoby należą do grup ryzyka (podeszły wiek i występowanie schorzeń), a niektórzy pracownicy, np. pielęgniarki, często świadczą usługi w kilku miejscach. Dlatego jeszcze w połowie marca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przekazało wojewodom swoje rekomendacje w zakresie wydawania samorządom poleceń dotyczących procedur postępowania. W efekcie w DPS wprowadzone zostały ograniczenia bądź zakazy dla mieszkańców dotyczące wyjść na zewnątrz oraz odwiedzin przez członków rodziny. Kierujący domami mają też monitorować stan zdrowia personelu oraz nie dopuszczać do tego, aby do pracy przychodziły osoby wykazujące objawy grypy.
Teraz do samorządów trafiają następne wytyczne, zakładające zobowiązanie ich do tego, aby do DPS, w których występują problemy kadrowe, skierowali personel z tych placówek, których działalność jest teraz zawieszona. Wspomagać opiekę nad mieszkańcami mają też pracownicy domów, którzy nie są zaliczani do zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. Dodatkowo możliwe jest zaangażowanie do pomocy wolontariuszy oraz studentów (z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa sanitarnego, które zminimalizują możliwość wystąpienia koronawirusa.
Jednocześnie swoje postulaty co do rozwiązań, które powinny być stosowane w DPS, przedstawiła resortowi rodziny Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS).
– Proponujemy np. wprowadzenie pracy rotacyjnej stałych grup pracowników, które nie kontaktują się ze sobą i świadczą pomoc zmianowo. W ten sposób można zapobiegać całkowitemu paraliżowi działalności DPS – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.
Zdaniem Federacji należy też wprowadzić pracę zdalną dla administracyjnej części personelu domu oraz bezwzględne zapewnienie zestawów środków ochrony osobistej dla pracowników oraz miejsc noclegowych dla osób, które chcą minimalizować ryzyko ewentualnego przeniesienia koronawirusa na członków rodziny. Ponadto organizacja wskazuje na potrzebę opracowania szczegółowych procedur postępowania, uwzględniających sytuację, gdy pracownik DPS jest zatrudniony dodatkowo w innym miejscu lub kwarantannie podlega któryś z jego domowników, oraz w zakresie dostarczania żywności i odbioru odpadów.