Zatrudniamy ponad 30 osób i od 1 lipca będziemy zobowiązani tworzyć PPK. Wiemy, że warunkiem zapisania pracownika do tego programu jest posiadanie przez niego 3-miesięcznego okresu zatrudnienia. Czy dotyczy to wszystkich osób, również tych zatrudnionych w firmie w dniu objęcia jej przepisami ustawy o PPK?
Dla tych osób staż pracy nie ma znaczenia. Wprawdzie co do zasady pracownik powinien być zapisywany do PPK dopiero po osiągnięciu trzymiesięcznego okresu zatrudnienia u tego pracodawcy, ale zasada ta nie dotyczy osób podejmujących pracę u niego w dniu objęcia firmy przepisami ustawy o PPK.
Pracodawca zatrudniający na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób, a więc taki, który zostanie objęty przepisami ustawy o PPK od 1 lipca 2020 r., ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r. Są to oczywiście maksymalne terminy, pracodawca może więc, jeśli tylko taka będzie jego wola, utworzyć PPK wcześniej. Najwcześniejszym dopuszczalnym terminem zawarcia umowy o zarządzanie PPK dla takiej firmy jest 1 lipca 2020 r.
Zawierając umowę o prowadzenie PPK, pracodawca – objęty przepisami ustawy o PPK od 1 lipca 2020 r. – powinien zawrzeć ją w imieniu i na rzecz:
Reklama
  • wszystkich spełniających definicję osoby zatrudnionej, które były u niego zatrudnione 1 lipca 2020 r. i nie złożyły deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (to, ile czasu osoby te pracują w danej firmie, nie ma znaczenia), oraz
  • wszystkich zatrudnionych, przyjętych do pracy później, posiadających wymagany trzymiesięczny okres zatrudnienia w tej firmie, jeśli nie złożyły deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Tylko osoby przyjmowane do pracy po dniu, w którym dany pracodawca został objęty przepisami ustawy o PPK, aby mogły zostać zapisane do PPK (tzn., aby – w ich imieniu i na ich rzecz – mogła zostać zawarta umowa o prowadzenie PPK) muszą posiadać 3-miesięczny okres zatrudnienia u tego pracodawcy (art. 16 ustawy o PPK). Okres 3 miesięcy oznacza 90 dni.
Do okresu zatrudnienia wlicza się wcześniejsze okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy (z poprzednich 12 miesięcy), a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach, jeżeli z mocy odrębnych przepisów pracodawca jest ich następcą prawnym. Należy też pamiętać, że bierzemy tu tylko pod uwagę okresy obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK, czyli okresy spełniania definicji osoby zatrudnionej. Innymi słowy, do okresu zatrudnienia wymaganego do zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie należy wliczać okresów zatrudnienia, podczas których dana osoba podlegała dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym oraz okresów zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w definicji osoby zatrudnionej. Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym oraz osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie innych tytułów niż wymienione w katalogu z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK nie spełniają bowiem definicji osoby zatrudnionej, do której odwołuje się art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPK, definiujący okres zatrudnienia.Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775