W sierpniu ubiegłego roku zawarliśmy umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Teraz zamierzamy na prośbę naszych pracowników utworzyć pracowniczy program emerytalny (PPE). Czy możemy to zrobić, jeśli w firmie nie działają związki zawodowe? Czy bez udziału związków możemy zwolnić się z wpłat do PPK za osoby, które przystąpią do PPE?
Utworzenie PPE nie zależy od tego, czy w firmie funkcjonują związki zawodowe czy nie. Ich brak nie pozwoli jednak pracodawcy prowadzącemu PPK, który następnie utworzył PPE, skorzystać z możliwości nieodprowadzania wpłat do PPK za osoby, które zapisały się do PPE.
Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) pracodawca, który zawarł umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza z tego tytułu składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 850 ze zm.), może nie finansować – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru – wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. Może to zrobić w porozumieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową.