W sierpniu ubiegłego roku zawarliśmy umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Teraz zamierzamy na prośbę naszych pracowników utworzyć pracowniczy program emerytalny (PPE). Czy możemy to zrobić, jeśli w firmie nie działają związki zawodowe? Czy bez udziału związków możemy zwolnić się z wpłat do PPK za osoby, które przystąpią do PPE?
ikona lupy />
DGP
Utworzenie PPE nie zależy od tego, czy w firmie funkcjonują związki zawodowe czy nie. Ich brak nie pozwoli jednak pracodawcy prowadzącemu PPK, który następnie utworzył PPE, skorzystać z możliwości nieodprowadzania wpłat do PPK za osoby, które zapisały się do PPE.
Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) pracodawca, który zawarł umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza z tego tytułu składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 850 ze zm.), może nie finansować – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru – wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. Może to zrobić w porozumieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową.
Przepis ten nie dotyczy wpłat do PPK finansowanych przez pracownika. Nie ma więc przeszkód, aby finansowane przez niego wpłaty, mimo skorzystania przez pracodawcę z opisanego wyżej zwolnienia, nadal były przekazywane na jego rachunek PPK. Pracownik powinien jednak pamiętać, że jeśli pracodawca skorzysta z opisanego wyżej zwolnienia, pracownikowi nie będzie już przysługiwała dopłata roczna od państwa. I to bez względu na to, czy on sam będzie kontynuował oszczędzanie w PPK, czy złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do tego programu.
Aby pracodawca mógł skorzystać z takiego zwolnienia, niezbędne jest zatem (co wynika wprost z art. 13 ust.2 ustawy o PPK) zawarcie porozumienia z działającą u niego zakładową organizacją związkową. Jeśli takiej organizacji u niego nie ma, zawarcie takiego porozumienia nie jest możliwe. Należy bowiem przyjąć, że możliwość zwolnienia z finansowania wpłat do PPK wynikająca z art. 13 ust. 2 ustawy o PPK jest wyjątkiem od generalnej zasady, zgodnie z którą każdy pracodawca jest zobowiązany do finansowania tych wpłat. I jako wyjątek przepis ten nie powinien być rozumiany szerzej, niż wynika to z jego treści. Oznacza to, że nie jest możliwe zastąpienie w tym zakresie organizacji związkowej inną reprezentacją pracowników. W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca prowadzący PPK może więc oczywiście założyć także PPE. Będzie jednak musiał finansować wpłaty do obu tych programów.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775.