Resort rodziny proponuje więcej wyłączeń z podklas działalności gospodarczej należących do rolnictwa, w których zatrudnienie obcokrajowca będzie możliwe na podstawie zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę.
Taka zmiana przepisów znalazła się w skierowanym do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. poz. 2348 ze zm.). Co do zasady jest tak, że wspomniane zezwolenie, które jest wydawane przez powiatowy urząd pracy (PUP), stanowi jedyną możliwość zatrudnienia osoby spoza UE na okres dziewięciu miesięcy w ciągu roku, w wymienionych w tym rozporządzeniu obszarach działalności gospodarczej obejmujących rolnictwo, ogrodnictwo i turystykę.
Jednak w związku z tym, że w przypadku niektórych z zawartych tych podklas zapotrzebowanie na pracowników nie ma charakteru sezonowego, bo występuje cały rok, ministerstwo zdecydowało się wyłączyć je z konieczności posiadania zezwolenia na pracę sezonową. Po raz pierwszy przepisy w tym zakresie zostały zmienione we wrześniu 2018 r. Od tego właśnie momentu pracodawca może zatrudniać cudzoziemca przy uprawie grzybów, pomidorów, ogórków, kwiatów i grzybni w szklarniach ogrzewanych albo na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które wystawia PUP, albo zezwolenia na pracę (bądź pobyt i pracę), które wydaje wojewoda na okres trzech lat.
Natomiast po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia – co ma nastąpić po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zezwolenie na pracę sezonową nie będzie konieczne w działalności polegającej na uprawie „prowadzonej pod osłonami w cyklu całorocznym” (zrezygnowano więc z wskazywania konkretnych roślin), hodowli bydła mlecznego, pozostałego bydła oraz koni. Dodatkowo ten rodzaj zezwolenia nie będzie potrzebny, gdy pracodawca będzie chciał zatrudnić cudzoziemca do prac usługowych wspomagających hodowlę zwierząt gospodarskich (z wyjątkiem owiec i kóz).
W projekcie zostały zawarte przepisy przejściowe, z których wynika, że do postępowań o zezwolenie na pracę sezonową, które zostały wszczęte i nie zakończyły się ostateczną decyzją, zanim zacznie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia