Uczestnikowi pracowniczego planu kapitałowego (PPK) przysługuje świadczenie niepieniężne, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pakiet medyczny finansowany w całości przez pracodawcę). Co do zasady również od wartości tego świadczenia powinna być przez pracodawcę naliczana i odprowadzana do instytucji finansowej wpłata do PPK. W jaki sposób pracodawca powinien ją pobrać, gdy w miesiącu otrzymania świadczenia przez uczestnika PPK żadne inne wynagrodzenie nie jest mu wypłacane?
DGP
W takiej sytuacji podmiot zatrudniający nie będzie mógł pobrać wpłat od uczestnika PPK. Innymi słowy, będzie zobowiązany do ich naliczenia i dokonania tylko w części finansowanej przez siebie.
Zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy o PPK (Dz.U. z 2019 r. poz. 1102) podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika programu i dokonania do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez tego uczestnika.
Wpłaty stanowią odpowiedni procent wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPK. Przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika programu, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm. – dalej ustawa o s.u.s.). Zgodnie z art. 18 tej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniami wskazanymi w art. 18 ust. 2 ustawy o s.u.s. oraz par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106).
Za przychody m.in. ze stosunku pracy uważa się natomiast wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Oznacza to, że jeśli dane świadczenia niepieniężne nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek na wskazane wyżej ubezpieczenia, również ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy, który należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, od której to podstawy nalicza się wpłaty do PPK.
W sytuacji gdy uczestnik PPK nie otrzymał w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia poza świadczeniem niepieniężnym stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bo np. cały miesiąc jest na zwolnieniu lekarskim, podmiot zatrudniający jest zobowiązany do naliczenia i dokonania wpłat do PPK tylko tych finansowanych przez siebie. Podmiot zatrudniający nie będzie miał bowiem możliwości pobrania wpłat z wynagrodzenia uczestnika programu, ponieważ ono nie zostanie uczestnikowi wypłacone.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.