Przez następne trzy lata pieniądze otrzymywane przez osoby bezrobotne odbywające staż, który będzie finansowany z Funduszu Pracy (FP), nie będą wliczały się do kryterium dochodowego przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny.
Preferencja ta jest związana z przedstawionym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów otrzymywanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.