Przez następne trzy lata pieniądze otrzymywane przez osoby bezrobotne odbywające staż, który będzie finansowany z Funduszu Pracy (FP), nie będą wliczały się do kryterium dochodowego przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny.
Preferencja ta jest związana z przedstawionym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów otrzymywanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zgodnie z nim od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. fiskus nie będzie ściągał należności od wybranych świadczeń wypłacanych przez powiatowe urzędy pracy (PUP) osobom bezrobotnym. Wśród nich będą m.in. stypendia przysługujące w trakcie odbywania stażu, szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych (na mocy obecnie obowiązujących przepisów podatek nie jest od nich odprowadzany od 2016 r. do końca tego roku).
Dzięki przedłużeniu dotychczasowych regulacji osoba bezrobotna będzie mogła otrzymywać stypendium w wyższej (bo niepomniejszonej o podatek) kwocie. Rozporządzenie będzie też miało pozytywne efekty w przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne, np. zasiłek na dziecko.
Co do zasady jest bowiem tak, że do kryterium dochodowego wliczają się dochody opodatkowane oraz te, od których nie jest potrącana należność dla fiskusa, ale pod warunkiem że są wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.). Znajdujący się w tym przepisie wykaz dochodów nie zawiera zaś stypendium finansowanego z pieniędzy FP. To oznacza, że przy wnioskowaniu o przyznanie zasiłku czy świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (sposób ustalania dochodu jest tu identyczny) nie będzie w ogóle uwzględniane do kryterium.
Co istotne, we wspomnianym art. 3 pkt 1 lit. c ustawy są natomiast wymienione stypendia dla bezrobotnych finansowany ze środków unijnych (PUP realizują bowiem projekty aktywizacji takich osób, w których świadczenia są finansowane z tego właśnie źródła, a nie FP).
– W praktyce będzie to skutkować tym, że tak jak do tej pory stypendium unijne będzie stanowić dochód i będzie liczyć się do kryterium, a to pokrywane z FP nie będzie miało wpływu na uzyskanie świadczeń – tłumaczy Marzena Szuleta, kierownik działu świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.
Wprawdzie resort rodziny przygotował nowelizację art. 3 pkt 1 lit. c ustawy, który miał doprowadzić do równego traktowania rodziców otrzymujących stypendia, tak aby wszystkie były dochodem rodziny, ale projekt przewidujący tę zmianę nie został uchwalony przed końcem poprzedniej kadencji Sejmu.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach