Krąg uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego:

  • niepełnosprawne dziecko;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Ważne: W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16 roku życia) lub niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 roku życia), należy złożyć odpowiedni wniosek w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny:

Jeżeli jednak osobie przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, odpowiedni organ pomniejszy wypłacaną emeryturę lub rentę o kwotę odpowiadającą wysokość wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł.

Okres pobierania zasiłku

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:

  • na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  • na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe;
  • na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny? Jakie dokumenty trzeba dołączyć?

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można składać przez cały rok. Należy go złożyć wraz z dokumentami i załącznikami w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej), czy też w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne (np. Ośrodku Pomocy Społecznej). Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych urzędów czy OPS, lecz można go otrzymać także stacjonarnie w ich placówkach.

Do wniosku należy dołączyć:

  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (nie dotyczy to osób, które spełniają przesłanki do uzyskania świadczenia w wyniku ukończenia 75 roku życia);
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku osób poniżej 16. roku życia odpis aktu urodzenia.

Jeżeli wniosek składany jest w imieniu osoby pełnoletniej, należy wówczas przedłożyć upoważnienie tej osoby do złożenia wniosku. Natomiast gdy osoba składająca jest opiekunem prawnym osoby, w imieniu której składa wniosek, nie musi takiego upoważnienia przedstawiać.