Jeden z pracowników firmy, która uruchomiła już pracowniczy plan kapitałowy (PPK), dostarczył w październiku zwolnienie lekarskie za okres od 26 września do 31 października 2019 r. Zrobił to już po naliczeniu i wypłacie wynagrodzenia za wrzesień (płatnego 28 września). Jak dokonać korekty wpłat przekazanych do PPK za wrzesień?
DGP
Korekt wpłat do PPK pracodawca powinien dokonywać, opierając się na zasadzie bilansowania. Oznacza to, że w przypadku dokonania wpłat do PPK obliczonych od zaniżonej lub zawyżonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy w następnym miesiącu obliczyć te wpłaty od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiednio podwyższonej o kwotę tej niedopłaty lub zaniżonej o kwotę nadpłaty.
W sytuacji dokonywania korekt wynagrodzenia nadpłaconego w związku z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia podmiot zatrudniający, który naliczył, pobrał, a następnie dokonał wpłaty do PPK naliczonej od nadpłaconego wynagrodzenia, powinien w miesiącu, w którym rozliczył korektę wynagrodzenia za ten miesiąc, obliczyć i dokonać wpłaty do PPK od wynagrodzenia odpowiednio obniżonego o kwotę tej nadpłaty.
W sytuacji opisanej w pytaniu pracownik, który otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6000 zł, był niezdolny do pracy od 26 września do 31 października 2019 r. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA dostarczył pracodawcy w październiku, już po naliczeniu i wypłacie wynagrodzenia za wrzesień. Wobec powyższego pracodawca nie dokonał z wynagrodzenia za wrzesień odliczenia za pięć dni niezdolności do pracy. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wrzesień naliczył od podstawy wymiaru składek w wysokości 6000 zł, zamiast 5000 zł (6000 zł : 30 dni x 5 dni niezdolności do pracy = 1000 zł) i od takiej podstawy naliczył też wpłaty do PPK. Pracodawca nie miał możliwości dokonania odliczenia nadpłaty wynagrodzenia w październiku i tym samym nie skorygował wpłaty do PPK. Korekta ta była możliwa dopiero w listopadzie, tj. po powrocie pracownika do pracy. Wtedy wpłatę do PPK pracodawca naliczył od 5000 zł, zamiast od 6000 zł (od wynagrodzenia zasadniczego za listopad w wysokości 6000 zł odjęto kwotę nadpłaty za wrzesień w wysokości 1000 zł – patrz tabelka).
Jednocześnie wyjaśniamy, że jeżeli podmiot dokonał korekty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale w związku z nieobecnością pracownika nie odliczył z wynagrodzenia kwoty nadpłaty, dokona korekty wpłat do PPK w tym miesiącu, w którym dokona stosownego odliczenia z wynagrodzenia uczestnika PPK.
Data płatności wynagrodzenia Podstawa PPK Procent wpłaty podstawowej pracownika wpłata podstawowa pracownika Procent wpłaty podstawowej pracodawcy Wpłata podstawowa pracodawcy Doliczenie do przychodu Zwiększenie zaliczki na podatek
28/10/2019 2 1,5
-1000 2 -20 1,5 -15 -15 -2,70
28/11/2019 5000 2 100 1,5 75 75 13,50