Gminy, instytucje kultury, spółki komunalne oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o preferencyjne pożyczki na zakup i montaż wind w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Pieniądze na ten cel pochodzą z Funduszu Dostępności (FD), który został utworzony na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. poz. 1696). Gromadzonymi w nim środkami zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, który właśnie ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczek. Uzyskane w ten sposób pieniądze będą mogły być spożytkowane na przedsięwzięcia zapewniające lub poprawiające dostępność budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Chodzi o likwidację barier w poruszaniu się, m.in. modernizację dojścia do budynku poprzez budowę pochylni, montaż windy oraz poręczy i uchwytów w korytarzach. Z kolei w ramach niwelowania przeszkód w komunikowaniu się pożyczka może być wydana np. na oznaczenie wejść do budynków pasem ostrzegawczym, zakup instalacji dźwiękowej i świetlnej, specjalne oznakowanie budynku. Co istotne, wsparciu będą mogły podlegać inwestycje już rozpoczęte w dniu składania wniosku.
Pożyczka nie ma wskazanego maksymalnego limitu kwotowego, będzie udzielana na preferencyjnych zasadach, tzn. ze stałym oprocentowaniem w całym okresie kredytowania, z długim czasem spłaty (do 20 lat) oraz możliwością skorzystania z karencji w spłacie (do 6 miesięcy).
Dodatkowo będzie można ubiegać się o umorzenie części jej kwoty, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w regulaminie. Jedno z nich jest związane z liczbą dzieci do 6. roku życia, osób powyżej 60 lat oraz osób niepełnosprawnych mieszkających w budynku. Jeśli takich osób będzie 40–60 proc., pożyczkobiorcy będzie przysługiwać umorzenie 10 proc., gdy wskaźnik przekroczy 60 proc., umorzenie będzie wynosić 20 proc.
Wnioski są przyjmowane w sposób ciągły aż do wyczerpania puli pieniędzy, która wynosi 43 mln zł. Ponadto wsparcie otrzymane z tego funduszu będzie można uzupełnić dotacją przyznaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w tym samym czasie co BGK ogłosił rozpoczęcie przyjmowania wniosków w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Maksymalna kwota dofinansowania z tego źródła będzie wynosić 165 tys. zł.