Omawiane w dzisiejszym odcinku komentarza przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.; dalej: ustawa) to kluczowe rozdziały zarówno z punktu widzenia samych uczestników, jak i pracodawców.
Są to m.in. postanowienia rozdziału 16, w którym ustawa opisuje przepisy karne. Następnie omówiony zostanie rozdział 18 ustawy – przepisy przejściowe i końcowe mające znaczenie zwłaszcza na etapie tworzenia PPK. Kolejna część komentarza przedstawia krótko założenia ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. poz. 1074), czyli nowelizacji, która weszła w życie 25 czerwca i zmienia niektóre przepisy istotne zarówno na etapie tworzenia, jak i funkcjonowania PPK.
Postanowienia rozdziału 16 zawierają przepisy karne. Artykuł 106 wprowadza karę za niedopełnienie obowiązku terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Z kolei art. 107 penalizuje niedopełnienie obowiązków zawarcia umowy o prowadzenie PPK, dokonywania wpłat do PPK, zgłaszania wymaganych danych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK. Istotnym z punktu widzenia pracodawców przepisem karnym jest art. 108, który przewiduje sankcje za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Przepisy rozdziału 17 w niniejszym komentarzu pominięto, ponieważ zawiera on jedynie zmiany w innych aktach prawnych.