Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy wprowadzają co najmniej dwukrotnie większą stawkę za niesegregowanie odpadów.

• Wolne na dokształcanie również dla pielęgniarek

Urlop szkoleniowy w wymiarze sześciu dni rocznie i możliwość kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej – to główne zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, którą na ostatnim posiedzeniu przyjął Senat. Urlop ma być przeznaczony m.in. na uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach naukowych. Udzielany będzie za zgodą pracodawcy. Druga z wprowadzanych zmian jest odpowiedzią na potrzeby osób, które chciałyby łączyć naukę zawodu z pracą. Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent.
Reklama

• Będzie łatwiej oszczędzać na emerytury

W piątek Senat przyjął bez poprawek ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Ustawa ta implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2341 z 14 grudnia 2014 r. (tzw. dyrektywę IORP 2) mającą na celu harmonizację zasad dotyczących nadzoru i zarządzania oraz organizacji instytucji pracowniczych programów emerytalnych (IORP), ułatwienie mobilności pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz uregulowanie zasad działalności transgranicznej IORP. Ma ona zagwarantować oszczędzającym dostęp do zrozumiałej i czytelnej informacji na temat przysługujących im uprawnień, poprawienie poziomu bezpieczeństwa inwestycji w związku z wprowadzeniem odpowiedniej polityki wynagrodzeń oraz zasad polityki inwestycyjnej, a także, dzięki umożliwieniu pracowniczym funduszom emerytalnym prowadzenia działalności transgranicznej.

• Wyższe opłaty za zmieszane śmieci

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy wprowadzają co najmniej dwukrotnie większą stawkę za niesegregowanie odpadów. Maksymalnie będzie mogła być cztery razy większa od ponoszonej przez mieszkańców, którzy dzielą śmieci na frakcje. Senat utrzymał przepis, z którym nie zgadzają się samorządowcy – właściciele nieruchomości niezamieszkanych, czyli np. biurowców będą przystępować do systemu odbioru odpadów zorganizowanego przez gminy dobrowolnie. Jedna z poprawek mówi, że gminy będą mogły w regulaminie określić kryteria selektywnej zbiórki – takich nie ma w ustawie. Ponadto opłatą recyklingową objęte zostaną wszystkie torby foliowe (oprócz tzw. zrywek) – obecnie 20 gr (plus VAT) płacimy tylko za foliówki cieńsze.

• Specustawa ws. Westerplatte z poprawkami Senatu

Senatorowie zgłosili poprawki do ustawy, która przewiduje oddanie Skarbowi Państwa gruntów stanowiących własność Gdańska. Ma to służyć usprawnieniu przygotowań do budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Przyjęte przez senatorów poprawki mają charakter redakcyjny i dostosowujący ją do innych przepisów. Zdaniem polityków opozycji specustawa jest zamachem na niezależność samorządu, zaś w ocenie samorządowców to niebezpieczny precedens pozbawienia społeczności miasta własności. Ustawę ponownie rozpatrzy teraz Sejm.