Nie zawsze zmiana pracy następuje wraz z początkiem nowego roku, co stawiałoby kadrowych w wręcz idealnej sytuacji. Pracownik, który zmienia zatrudnienie może liczyć na urlop proporcjonalny do czasu pracy w danej firmie w określonym roku.

Co do zasady, wymiar urlopu uzależniony jest od ogólnego stażu pracy i wynosi 20 dni lub 26 dni w zależności od tego, czy pracownik jest zatrudniony dłużej niż 10 lat. Okres pracy, od którego zależy wymiar urlopu przedłuża się z tytułu ukończenia szkoły zawodowej, policealnej czy wyższej. Doliczamy wówczas od 3 do 8 lat do okresu pracy.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc tak ustalony wymiar urlopu. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Rewolucyjne zmiany w przechowywaniu i prowadzeniu akt osobowych >>>>

Zgodnie z art.155 Kodeksu pracy, jeśli pracownik zmienia pracę, w danym roku kalendarzowym przysługuje mu proporcjonalny urlop u dotychczasowego i przyszłego pracodawcy. Urlop u obecnego jeszcze pracodawcy przysługuje mu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Urlop w kolejnej firmie możliwy jest w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego.

Zmniejszenie wymiaru etatu pociąga za sobą także zmianę wymiaru urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu jest ustalana proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy.